Англійська лексика диспетчера грузоперевезень

Лексика роботи диспетчера грузоперевезень складається зі специфічних термінів, які використовуються для позначення різних етапів та процесів перевезення вантажів. Ось основні з них:

Українська Англійська
Диспетчер грузоперевезень Freight dispatcher
Транспортна компанія Transport company
Вантажівка Truck
Причіп Trailer
Водій Driver
Маршрут Route
Пункт призначення Destination
Завантаження Loading
Розвантаження Unloading
Вантаж Cargo
Вагон Railcar
Контейнер Container
Логістика Logistics
Доставка Delivery
Відстеження вантажу Cargo tracking
Страхування Insurance
Митний оформлення Customs clearance
Документи Documents
Підписання договору Contract signing
Платіжні умови Payment terms
Податки Taxes
Тарифи Tariffs
Штрафи Penalties
Клієнт Client
Менеджер з продажу Sales manager
Постачальник Supplier
Покупець Buyer
Експедитор Forwarder
Склад Warehouse
Інвентар Inventory
Зберігання Storage
Відправлення Shipment
Кур’єр Courier
Рейс Flight
Магістральний транспорт Long-haul transport
Локальний транспорт Local transport
Термінал Terminal
Контроль вантажу Cargo control
Планування маршруту Route planning
Організація перевезень Transportation organization
Користувач системи моніторингу вантажу Cargo monitoring system user
Регулювання транспортного руху Traffic regulation
Вантажівка з вантажом Loaded truck
Вантажівка без вантажу Empty truck
Розрахунок вантажу Cargo calculation
Вартість перевезення Transportation cost
Різноробочий Handyman
Ремонтні роботи Repair works
Послуги з перевезення Transportation services
Відомості про вантаж Cargo information
Планування підйому вантажу Cargo lift planning
Митне оформлення Customs clearance
Документообіг Document flow
Транспортні засоби Means of transportation
Погодження маршруту Route coordination
Консолідація вантажів Cargo consolidation
Розміри вантажівки Truck dimensions
Завантаження вантажу в контейнер Container loading
Перевезення негабаритного вантажу Oversized cargo transportation
Консультація з перевезень Transportation consultation
Залізничний транспорт Railway transport
Морський транспорт Maritime transport
Авіа транспорт Air transport
Міжнародні перевезення International transportation
Нарахування Billing
Транспортний засіб Transport vehicle
Розмір вантажу Cargo size
Розрахунок вантажопідйому Cargo lifting calculation
Зв’язок з водієм Driver communication
Контроль над маршрутом Route control
Реєстрація вантажу Cargo registration
Планування виконання замовлення Order execution planning
Робота з клієнтами Customer relations
Транспортна логістика Transport logistics
Автомобільний транспорт Road transport
Виїздна технічна допомога Roadside assistance
Інформаційне обслуговування Information services
Доставка до дверей Door-to-door delivery
Накладна Waybill
Страховий поліс Insurance policy
Пошук перевізника Carrier search
Вибір транспортного засобу Transport vehicle selection
Маршрутизація вантажу Cargo routing
Контроль виконання замовлення Order fulfillment control
Взаємодія з водіями Interaction with drivers
Аналіз ринку перевезень Transportation market analysis
Організація доставки Delivery organization
Контроль виконання графіку Schedule fulfillment control
Оформлення документів Document preparation
Співпраця з вантажовласниками Cooperation with cargo owners
Робота з підприємствами-перевізниками Work with transport companies
Управління вантажними потоками Cargo flow management
Планування маршруту доставки Delivery route planning
Визначення кількості вантажу Cargo quantity determination
Підбір оптимальних маршрутів Optimal route selection
Повідомлення про доставку Delivery notification
Попередження про затримку Delay notification
Надання інформації про рух вантажу Cargo tracking information
Розв’язання проблем при перевезенні Problem solving during transportation
Підготовка звітності Report preparation
Координація роботи водіїв та складського персоналу Coordination of drivers and warehouse personnel work
Контроль за технічним станом транспорту Technical condition control of transport
Організація ремонту транспорту Transport repair organization
Оптимізація витрат на доставку Delivery cost optimization
Аналіз ефективності перевезень Transportation efficiency analysis
Пошук нових постачальників New supplier search
Робота з вантажними біржами Work with freight exchanges
Планування використання транспорту Transport utilization planning
Прийом замовлень на перевезення Orders acceptance for transportation
Вирішення конфліктних ситуацій Conflict resolution
Підготовка пропозицій клієнтам Preparation of offers for clients
Моніторинг витрат на паливо Fuel cost monitoring
Контроль за дотриманням термінів доставки Delivery terms compliance control

 

Організовувати Organize
Виконувати Fulfill
Координувати Coordinate
Планувати Plan
Визначати Determine
Підбирати Select
Надавати Provide
Попереджати Notify
Відстежувати Track
Розв’язувати Solve
Підготовлювати Prepare
Моніторити Monitor
Контролювати Control
Шукати Search
Вдосконалювати Improve
Приймати Accept
Вирішувати Resolve
Співпрацювати Cooperate
Оформляти Formalize
Аналізувати Analyze
Поповнювати Replenish
Підписувати Sign
Забезпечувати Ensure
Перевіряти Check
Робити Do
Затверджувати Approve
Оцінювати Evaluate
Супроводжувати Accompany
Комунікувати Communicate
Підтримувати Support
Виробляти Produce
Допомагати Help
Повідомляти Report
Спостерігати Observe
Коригувати Adjust
Керувати Manage
Встановлювати Establish
Додавати Add
Вносити Input
Видаляти Delete
Зберігати Store
Призначати Appoint
Перевіряти Verify
Відображати Display
Відправляти Send
Домовлятися Agree
Встановлювати зв’язки Establish connections
Визначати вимоги Determine requirements
Доводити до відома Inform
Контролювати якість Control quality
Підготовлювати документацію Prepare documentation
Розробляти стратегію Develop strategy
Розробляти плани Develop plans
Підготовлювати звіти Prepare reports
Перевіряти документи Check documents
Здійснювати моніторинг Conduct monitoring
Вибирати оптимальний варіант Choose the optimal option
Приймати рішення Make decisions
Керувати проектами Manage projects
Аналізувати даний Analyze data
Складати звіти Compile reports
Проводити аудит Conduct an audit
Вести переговори Conduct negotiations

 

Проводити огляд Conduct an inspection
Підтримувати взаємодію Maintain interaction
Опрацьовувати заявки Process applications
Виконувати розрахунки Perform calculations
Розробляти рекомендації Develop recommendations
Приймати замовлення Take orders
Дотримуватися графіку Adhere to the schedule
Комплектувати замовлення Fulfill orders
Вирішувати конфлікти Resolve conflicts
Вести документацію Maintain documentation
Планувати маршрути Plan routes
Підтримувати стосунки з клієнтами Maintain relationships with customers
Здійснювати дії в надзвичайних ситуаціях Take actions in emergency situations
Організовувати транспортування Organize transportation
Забезпечувати доставку вчасно Ensure timely delivery
Контролювати виконання договорів Control compliance with contracts
Розв’язувати технічні проблеми Solve technical problems
Вести переписку Maintain correspondence
Контролювати запаси Control inventory
Організовувати зберігання Organize storage
Виробляти звіти про роботу Produce work reports
Слідкувати за забезпеченням безпеки Monitor safety compliance
Організовувати вантажні перевезення Organize cargo transportation
Доглядати за станом транспорту Maintain vehicle condition
Контролювати рух транспорту Control traffic
Розраховувати вартість послуг Calculate the cost of services
Вести облік Maintain accounting records
Підбирати перевізників Select carriers
Координувати роботу перевізників Coordinate the work of carriers
Виробляти плани доставки Produce delivery plans
Приймати участь в тендерах Participate in tenders
Контролювати якість виконання робіт Control the quality of work performed
Дотримуватися норм техніки безпеки Adhere to safety regulations
Контролювати розрахунки з партнерами Control settlements with partners
Забезпечувати розвантаження вантажу Ensure cargo unloading

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *