Англійські слова для рівня B1 (Intermediate)

Якщо всі слова рівня А2 Вам добре знайомі, Ви вміло підбираєте синоніми, антоніми та можете пояснити складне простими виразами – настав час підвищувати рівень та знайомитися з одиницями мови, які найчастіше використовують студенти на етапі B1.

Словниковий запас на середньому рівні складається з 2500–3000 одиниць і дає ще більше можливостей для спілкування, роботи та дозвілля. Як правило, з цього моменту починається не стільки навчання, скільки вдосконалення того, що вже було освоєно Вами.

Ключовим фактором успіху у вивченні Intermediate можна вважати читання англійської та американської літератури. І для того, щоб Вам було легше її сприймати,  для Вас представлені списки слів, які найчастіше  зустрічатимуться в автентичних матеріалах.

Лексика рівня Intermediate

Лексичні навички на середньому рівні включають:

Вживання мови без попередньої підготовки на вищевикладені та особисті теми.
Точне визначення своїх почуттів та добір необхідних прикметників.
Розуміння 80% фраз співрозмовника-носія при стабільному темпі мови.
Швидкий вибір потрібного слова або коректне пояснення його іншими словами.
Оперування додатковими «родзинками» – прислів’ями, фразеологізмами, сленгом, жартами.

Які слова потрібно знати лише на рівні В1?

Студенти розуміють і готові вільно спілкуватися на такі теми:

 • Cutting-edge technologies and their role in everyday life.
 • Family relationships and personal qualities.
 • Appearance, character, and mental characteristics.
 • Business, money, values.
 • Career building, success, achievements.
 • Education and self-education.
 • The behaviour of people, modern ethics, manners.
 • Honesty and morality: their place in our lives.
 • Travel, transportation, post-covid moving around the planet.
 • Places to live – modern towns and villages.
 • Environmental protection.
 • Changes in nature in the 21st century.
 • Man-made and natural disasters.
 • Mankind and its development trends.
 • Loneliness and social communication.
 • Problems of social interaction during a pandemic era.
 • Television, blogging, and social media.
 • Movies, cinema, TV shows.
 • Modern and classical art.
 • Contemporary literature.
 • Purchases and online shopping.
 • Tastes, restaurants, cuisines of the world.
 • Lifestyle and self-perception.
 • Sports and workouts.
 • Friendship, support, and help.
 • Overcoming problems, and challenges.
 • Romantic relations, dating.
 • Bad luck, good luck, and life’s troubles.
 • Crimes, penalties, and the judicial system.

Говорячи про теми, мається на увазі не тільки усна розповідь в межах 40 взаємопов’язаних фраз, але і здатність письмового викладу з 5 помилками максимум. Крім цього, люди із середнім рівнем можуть розмовляти на вищезгадані теми без попередньої підготовки, відповідати на запитання, аргументувати свою позицію. Також В1 дозволяє читати і відразу перекладати тексти на цю тематику і коротко описувати головну ідею матеріалу.

Мотивація для студентів

У більшості вакансій зазначено саме В1. Крім цього, впевнено володіючи англійською на середньому рівні, можна скласти міжнародний іспит IELTS на 5 балів, а це дає чудові шанси на закордонну кар’єру. Доповнюючи граматичні знання професійними термінами, Ви будете спокійно почуватися з іноземними колегами, розуміти їх і впевнено висловлювати свою точку зору.

Intermediate послужить гарною підмогою тим, хто хоче спробувати себе в ролі репетитора для малюків, школярів або дорослих-початківців.

А ще Ви можете пройти навчання TEFL/TESOL англійською та отримати сертифікат на право викладання мови в іноземних школах та коледжах із заробітною платою у кілька разів вище, ніж у вітчизняних установах.

Таким чином, середній рівень – це та сама точка неповернення, де Ви дійсно можете заявити, що знаєте англійську.

100 англійських дієслів для рівня B1

Слово Транскрипція Переклад
To abolish [əˈbɒlɪʃ] Скасовувати, знищувати
To approve [əˈpruːv] Затвердити, схвалити
To boast [bəʊst] Пишатися, хвалитися
To contribute [kənˈtrɪbju(ː)t] Жертвувати, робити свій внесок
To deliver [dɪˈlɪvə] Доставляти, постачати, приносити
To descend [dɪˈsɛnd] Спуститися, сходити, зійти
To concentrate [ˈkɒnsəntreɪt] Зосереджуватися
To distract [dɪsˈtrækt] відволікати
To torture [ˈtɔːʧə] мучити
To confuse [kənˈfjuːz] Плутати, заплутати, спантеличити
To abandon [əˈbændən] покинути, залишити
To escape [ɪsˈkeɪp] Здійснити втечу, втекти
To distribute [dɪsˈtrɪbju(ː)t] Розповсюджувати, розподілити
To elaborate [ɪˈlæbərɪt] Розробляти, опрацьовувати
To construct [kənˈstrʌkt] Будувати
To humiliate [hju(ː)ˈmɪlɪeɪt] Принижувати
To maintain [meɪnˈteɪn] Підтримувати
To squeeze [skwiːz] Зжимати, вижимати
To delegate [ˈdɛlɪgɪt] Делегувати
To transfer [ˈtrænsfə(ː)] Передавати
To employ [ɪmˈplɔɪ] Наймати
To catch [kæʧ] Ловити, спіймати
To commit [kəˈmɪt] Здійснити, зафіксувати, доручити
To arrange [əˈreɪnʤ] Організувати, влаштувати
To implement [ˈɪmplɪmənt] Впровадити, реалізувати, здійснити
To insulate [ˈɪnsjʊleɪt] Огороджувати
To encourage [ɪnˈkʌrɪʤ] Стимулювати
To foster [ˈfɒstə] Заохочувати
To boost [buːst] Підвищувати
To optimize [ˈɒptɪmaɪz] Оптимізувати
To rank [ræŋk] Ранжувати
To identify [aɪˈdɛntɪfaɪ] Визначити, ідентифікувати
To empower [ɪmˈpaʊə] Наділити повноваженнями, розширювати
To ensure [ɪnˈʃʊə] Забезпечити, переконати, гарантувати
To accomplish [əˈkɒmplɪʃ] Виконати, завершити, здійснити
To customize [ˈkʌstəˌmaɪz] Налаштувати, зробити
To localize [ˈləʊkəlaɪz] Локалізувати, визначити
To tailor [ˈteɪlə] Пристосувати
To validate [ˈvælɪdeɪt] Посвідчувати
To reserve [rɪˈzɜːv] Резервувати
To estimate [ˈɛstɪmɪt] Оцінювати
To consulate [ˈkɒnsjʊlɪt] Консультувати
To regard [rɪˈgɑːd] Розглядати, враховувати, ставитись
To indicate [ˈɪndɪkeɪt] Вказувати, позначати, показувати
To unify [juːnɪfaɪ] Об’єднувати
To digitalize [ˈdɪdʒɪtəlaɪz] Оцифрувати, перевести в online-формат
To expose [ɪksˈpəʊz] Наражати
To idealize [ aɪˈdɪəlaɪz] Ідеалізувати
To navigate [ˈnævɪgeɪt] Орієнтуватись
To sustain [səsˈteɪn] Витримувати
To constrain [kənˈstreɪn] Стримувати
To evade [ɪˈveɪd] Обійти
To purchase [ˈpɜːʧəs] Придбати
To earn [ɜːn] Заробляти
To make sure [meɪk ʃʊə] Впевнетись
To prototype [ˈprəʊtəʊtaɪp] Створити прототип
To endeavour [ɪnˈdɛvə] Прагнути
To blend [blɛnd] Змішувати
To prioritize [praɪˈɒrɪˌtaɪz] Розставити пріоритети
To mitigate [ˈmɪtɪgeɪt] Пом’якшувати, приймати
To emphasize [ˈɛmfəsaɪz] Підкреслити, наголосити
To observe [əbˈzɜːv] Спостерігати, помічати
To evolve [ ɪˈvɒlv] Развиватися, рости, проявлятися
To incentivize [ɪnˈsen.tɪ.vaɪz] Стимулювати
To respond [rɪsˈpɒnd] Відповідати
To connect [kəˈnɛkt] З’єднати
To command [kəˈmɑːnd] Командувати
To check-out [ʧɛk-aʊt] Перевірити
To extend [ɪksˈtɛnd] Продовжити, розширити, збільшити
To retain [rɪˈteɪn] Залишити, утримати, зберегти
To exhibit [ɪgˈzɪbɪt] Показувати
To invent [ɪnˈvɛnt] Винайти
To abridge [əˈbrɪʤ] Обмежувати
To self-express [sɛlf-ɪksˈprɛs] Самовиражатись
To neglect [nɪˈglɛkt] Нехтувати
To negotiate [nɪˈgəʊʃɪeɪt] Домовлятися, вести переговори
To upgrade [ʌpˈgreɪd] Підвищувати, покращувати
To renew [rɪˈnjuː] Оновити
To specialize [ˈspɛʃəlaɪz] Спеціалізуватись
To balance [ˈbæləns] Урівноважувати
To absorb [əbˈsɔːb] Поглинати
To overwhelm [əʊvəˈwɛlm] Переповнювати
To align [əˈlaɪn] Вирівнювати
To withdraw [wɪðˈdrɔː]
To whistle [ˈwɪsl] Свистіти
To suspect [ˈsʌspɛkt] Подозрювати
To surrender [səˈrɛndə] Здатись
To depend on [dɪˈpɛnd ɒn] Залежати від
To correct [kəˈrɛkt] Виправляти
To define [dɪˈfaɪn] Визначити
To visualize [ˈvɪzjʊəlaɪz] Візуалізувати
To design [dɪˈzaɪn] Проектувати
To minimize [ˈmɪnɪmaɪz] Мінімалізувати
To disturb [dɪsˈtɜːb] Турбувати
To integrate [ˈɪntɪgreɪt] Інтегрувати
To exchange [ɪksˈʧeɪnʤ] Обмінювати
To organize [ˈɔːgənaɪz] Організувати
To collaborate [kəˈlæbəreɪt] Співпрацювати
To embed [ɪmˈbɛd] Вбудовувати
To generate [ˈʤɛnəreɪt] Генерувати

В1 передбачає, що Ви вмієте ставити дієслово у потрібний час без помилок, розуміти звернену до Вас мову без прихованого підтексту і розгорнуто відповідати, використовуючи підсилювачі мови: метафори, порівняння, епітети, ідіоми.

Повноцінне застосування допоміжних та модальних дієслів (Auxiliary and Modal Verbs), коректна підстановка артиклів, прийменників та частинок роблять мову чистою та приємною на слух. Таким чином, вивчаючи нові частини мови, спробуйте складати з ними кілька речень. Ідеальним варіантом буде застосування минулого, теперішнього та майбутнього часу – такі вправи прокачують відразу кілька важливих сфер навчання.

Щоб тренувати Writing на середньому рівні, можна складати резюме, job application, біографію, заповнювати анкети, писати есе на вільні теми, заповнювати інформацію «Про себе» в профілях різних онлайн-майданчиків.

Щоб покращувати Reading можна вводити запит англійською мовою в Google і читати всі статті, що сподобалися. Крім цього, варто завантажити або купити кілька художніх книг улюбленого жанру та прищепити собі корисну звичку у будь-яку вільну хвилину не лізти в телефон, а читати. Навіть кілька сторінок на день – це вже результат.

Listening можна прокачувати під час перегляду відео роликів без субтитрів. Можете починати з кліпів або відео для початківців, а потім ускладнювати завдання та переходити на новини, огляди та інтерв’ю.

Speaking демонструє помітні поліпшення у регулярних розмовах з носіями або з тими, хто досконало знає англійську. Для студентів Intermediate вкрай важливо не переймати неправильну вимову чи помилки, тому через відсутність носія, краще слухати і повторювати за англомовними ведучими чи дикторами.

Список іменників середнього рівня

Максимальна кількість слів для щоденного запам’ятовування – від 5 до 15. Це той самий випадок, коли важлива не кількість, а якість. Ваша мета не заповнити словничок, а вміти використовувати слово у відповідній для нього ситуації.

Лексика англійською «Молодь, сучасні манери поведінки»

При роздумах про молодіжні тенденції важливо відобразити соціально-психологічні якості цієї вікової групи, тому ми скомпонували максимально ємні слова для розмови про найяскравішу демографічну групу.

Слово Транскрипция Перевод
addiction [əˈdɪkʃ(ə)n] Залежність
amateur [ˈæmətə(ː)] Любитель
ambivalence [æmˈbɪvələns] Нерішучість
commission [kəˈmɪʃən] Комісія
confidence [ˈkɒnfɪdəns] Впевненість
craving [ˈkreɪvɪŋ] Бажання, жага
district [ˈdɪstrɪkt] Район
evidence [ˈɛvɪdəns] Доказ, факт
honesty [ˈɒnɪsti] Чесність
circumstance [ˈsɜːkəmstəns] Обставина
kindness [ˈkaɪndnɪs] Доброта
justice [ˈʤʌstɪs] Справедливість
disgust [dɪsˈgʌst] Відраза
А suggestion [səˈʤɛsʧən] Пропозиція
А nobility [nəʊˈbɪlɪti] Благородство, достоїнство
commotion [kəˈməʊʃən] Метушня
adherence [ədˈhɪərəns] Прихильність
devotion [dɪˈvəʊʃən] Відданість
enticement [ ɪnˈtaɪsmənt] Приманка, спокуса, заманювання
attractiveness [ əˈtræktɪvnəs] Привабливість
freedom-loving [ˈfriːdəm-ˈlʌvɪŋ] Вільнолюбство
rebel [ˈrɛbl] Бунтар
influence [ ˈɪnflʊəns] Вплив
sway [sweɪ] Коливання
willpower [ˈwɪlˌpaʊə] Сила воли
inequality [ˌɪni(ː)ˈkwɒlɪti] Нерівність
А violence [ˈvaɪələns] Насилля, жестокість
А bullying [ˈbʊliɪŋ] Знущання
А godliness [ˈgɒdlɪnɪs] Благочестя, бадьорість
А compassion [kəmˈpæʃən] Співчуття
inclusivity [ɪnˌkluːˈsɪvətɪ] Інклюзивність
А reciprocity [rɛsɪˈprɒsɪti] Взаємність
friskiness [ˈfrɪskɪnəs] Грайливість, розкутість, жвавість
fervour [ˈfɜːvə] Палкість, запал, завзяття
А youth [juːθ] Молодість
adolescence [ædəʊˈlɛsns] Підлітковий вік
А prerequisite [ˌpriːˈrɛkwɪzɪt] Передумова, умова
fortune [ˈfɔːʧən] Доля, успіх, бажання
А Stubbornness [ˈstʌbənnɪs] Впертість
disappointment [dɪsəˈpɔɪntmənt] Розчарування

Ця добірка чудово підійде для складання розповіді про сучасну молодь. При використанні базової лексики для А1 і списку слів для А2 Ви зможете скомпонувати монолог про тенденції розвитку суспільства, глобальні зміни в соціумі, а також про Ваше ставлення до поведінки молодих людей 21 століття.

Англійський сленг, який вам стане в нагоді для цієї теми:

A cap – українською означає «брехня»,  незгода.
A retweet – як це не дивно, це означає згоду і використовується замість «yes», «I agree».
A fit – вбрання, прикид. Якщо вам скажуть «cool fit», це точно комплімент.
A clout – сила впливу на людей, використовується щодо блогерів та селебріті.
And I oop – кумедний вираз, який означає: «і тут я облажався».
To chill out – розслаблятись, відпочивати.
To cram – зубрити, вчити до посиніння.
To faff – лінуватися, прокрастинувати.
A fortnight – 2 тижні.
A geek – ботанік, зануда, заучка.
To hang out – тусуватися, зависати, відтягуватись.
A mate – друг, сусід, приятель.
A row – сварка.
To splash out – спускати гроші на вітер, тринькати.
To have a crush – закохатися.
A looker – красуня, красень.
An epic fail – провал, величезна невдача.

Звичайно ж, варто використовувати сленг, якщо це доречно – наприклад, у спілкуванні з ровесниками чи колегами на корпоративній вечірці. Якщо Ви складаєте іспит або проходите співбесіду, то краще застосовувати класичні слова або обов’язково пояснити сленгову фразу.

Список «Соціальна взаємодія в постковідний період»

Важлива тема, пов’язана з новою реальністю, яку не вдасться оминути. Про що б ви не говорили: про себе, свою кар’єру, уподобання або манеру спілкування, так чи інакше доведеться торкнутися і світових змін внаслідок коронавірусної інфекції. Таким чином, варто пройтися за основними словами і подумати контекст використання.

Слово Транскрипція Переклад
distancing [ˈdɪstənsɪŋ] Дистанціювання
isolation [ˌaɪsəʊˈleɪʃən] Ізоляція
self-care [sɛlf-keə] Турбота про себе
medication [ˌmɛdɪˈkeɪʃən] Ліки
celebration [ˌsɛlɪˈbreɪʃən] Святкування
physician [fɪˈzɪʃən] Лікар, терапевт
treatment [ˈtriːtmənt] Лікування
improvement [ɪmˈpruːvmənt] Покращення
symptom [ˈsɪmptəm] Симптом
dismay [dɪsˈmeɪ] Прикрість
cancellation [ˌkænsəˈleɪʃən] Відміна
suspiciousness [səsˈpɪʃəsnəs] Підозрілість
escalation [ˌɛskəˈleɪʃən] Загострення
proceeding [prəˈsiːdɪŋ] Розгляд
awareness [əˈweənəs] Усвідомлення
responsibility [rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪti] Відповідальність
aftermath [ˈɑːftəmæθ] Наслідки
weakness [ˈwiːknɪs] Слабкість
rivalry [raɪvəlri] Суперництво, протистояння
restlessness [ˈrɛstlɪsnɪs] Хвилювання
uncertainty [ʌnˈsɜːtnti] Невпевненість, невизначеність
stress resistance [strɛs rɪˈzɪstəns] Стресостійкість
conscience [kɒnʃəns] Совість
А mindfulness [ˈmaɪndfʊlnəs] Уважність, мислення, свідомість
protection [prəˈtɛkʃən] Захист
referral [rɪˈfɜrəl] Направлення
hopelessness [ˈhəʊplɪsnɪs] Безнадійність
reliability [rɪˌlaɪəˈbɪlɪti] Надійність
verification [ˌvɛrɪfɪˈkeɪʃən] Перевірка
self-isolation [sɛlf-ˌaɪsəʊˈleɪʃən] Самоізоляція
А provocation [prɒvəˈkeɪʃən] Провокація
prevention [prɪˈvɛnʃən] Профілактика
side effect [saɪd ɪˈfɛkt] Побічна дія
vaccination [ˌvæksɪˈneɪʃən] Вакцинація
immunization [ ɪˌmju(ː)naɪˈzeɪʃən] Іммунизація
contradiction [ˌkɒntrəˈdɪkʃən] Протиріччя
emotion [ ɪˈməʊʃən] Емоція
disagreement [ˌdɪsəˈgriːmənt] Розбіжність
misunderstanding [ ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ] Непорозуміння
negotiation [nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən] Переговори

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *