Суфікси в англійській мові

Розглянемо приклади суфіксів в англійській мові, які несуть різні значення. Між суфіксами і закінченнями в англійській мові може виникати плутанина (і те, і інше часто називають word endings, «закінчення слова»), до того ж англійська термінологія в цьому питанні трохи відрізняється від української. Тому почнемо з основних понять.

Закінчення – це словозмінна морфема. Воно змінює форму слова, але не його зміст, і несе при цьому граматичне навантаження:

 • pencil – pencils (закінчення вказує на множину)
 • work – worked (закінчення вказує на минулий час)

Суфікс, в свою чергу, є словотворчою морфемою. Суфікси в англійській мові утворюють нові слова, або змінюючи зміст початкового, або перетворюючи одну частину мови в іншу:

 • red – reddish (червоний – червонувати)
 • teach – teacher (вчити – вчитель)

Закінчень в англійській мові дуже мало – це -s (-es), -ed та -ing. Суфіксів в англійській – сила-силенна. У цій статті ми розглянемо лише ті, які найчастіше зустрічаються.

Суфікси іменників

Суфікси професій і видів діяльності (-er, -ent, -ess)

Суфікс -er є, мабуть, найпоширенішим і продуктивним для позначення «діячів». З ним можна утворити іменник практично від будь-якого дієслова.

 • write> writer – писати> письменник
 • bake> baker – піч> пекар
 • paint> painter – малювати> художник

Більшість сучасних слів, що позначають виконавця дії, утворюються саме з його допомогою. Це відноситься і до неживих предметів.

 • printer – принтер
 • scanner – сканер

Багато слів, що прийшли з французької та латини, мають суфікс -or:

 • doctor – доктор
 • tailor – кравець
 • actor – актор

Суфікс в англійській мові -ist часто позначає діяльність, пов’язану з наукою і медициною:

 • scientist – вчений
 • dentist – дантист
 • biologist – біолог

Також він позначає прихильника будь-яких поглядів і переконань:

 • pacifist – пацифіст
 • communist – комуніст
 • realist – реаліст

Інші суфікси в англійській мові слів латинського та грецького походження:

Суфікс -ian:

 • musician – музикант
 • librarian – бібліотекар
 • mathematician – математик

Суфікс -ent:

 • student – студент
 • resident – житель, резидент
 • agent – агент

Суфікс -ant:

 • informant – інформант
 • assistant – асистент
 • confidant – довірена особа

Суфікс -ess є одним з небагатьох «жіночих» суфіксів в англійській мові:

 • waitress – офіціантка
 • actress – актриса
 • princess – принцеса

Суфікси процесу, дії, явища (-ment, -ion, -ism)

Суфікс в англійській мові -ment потрібен при формуванні віддієслівних іменників і означає дію або його результат:

 • movement – переміщення
 • entertainment – розвага
 • concealment – приховування

Суфікс -ion також означає дію, процес або результат цього процесу:

 • revolution – революція
 • isolation – ізоляція
 • restriction – обмеження

Суфікс -ism позначає систему поглядів, переконань:

 • racism – расизм
 • communism – комунізм
 • pacifism – пацифізм

Суфікси стану, якості, властивості (-ance / -ence, -dom, -hood, -ity, -ness, -ship, -th)

Суфікс -ance / -ence в іменнику, як правило, відповідає суфікс -ant / -ent в прикметнику:

 • different – difference (різний – різниця)
 • important – importance (важливий – важливість)
 • independent – independence (незалежний – незалежність)

Суфікси в англійській -hood і -ship означають стан людини, пов’язаний з його віком, соціальними відносинами, іноді діяльністю; або ж групу людей, об’єднаних цим станом.

 • childhood – дитинство
 • motherhood – материнство
 • priesthood – духовенство
 • friendship – дружба
 • internship – інтернатура, стажування

Суфікс -dom означає стан і властивості більш широкого сенсу:

freedom – свобода
wisdom – мудрість
martyrdom – мучеництво

Cуфікс в англійській -ness означає володіння якоюсь якістю і служить для утворення іменників від прикметників:

kindness – доброта
usefulness – користь
vastness – широта

Суфікс -th частіше означає фізичні властивості:

strength – сила
length – довжина
warmth – тепло

Суфікс -ity означає властивість, якість, і властивий для слів латинського походження:

brevity – стислість
velocity – швидкість
purity – чистота

Суфікси прикметників

Суфікс в англійській мові -ful означає володіння якістю ( full – «повний»):

beautiful – красивий
useful – корисний

Суфікс -less протилежний за змістом попереднього і означає відсутність якості:

careless – безтурботний
harmless – нешкідливий

Суфікс -able, -ible характеризує властивість або доступність для будь-якого дії:

edible – їстівний
portable – переносний, портативний
admirable – викликає захоплення

Суфікси -ic і -al означають «має відношення, пов’язаний з чим-небудь»:

heroic – героїчний
mythic – міфічний
cultural – культурний
musical – музичний

Суфікс -ous також несе в собі характеристику:

dangerous – небезпечний
nutritious – поживний

Суфікс в англійській -ish має кілька значень:

висловлює подобу (відносно зовнішнього вигляду, поведінки)

 • girlish – дівчачий
 • childish – дитячий, ребячлівий
 • foolish – дурний

послаблює значення прикметника

 • reddish – червонуватий
 • narrowish – завузький

означає національність, мову чи приналежність країні

 • English – англійська
 • Swedish – шведська

Суфікс -ive означає володіння властивістю, здатністю:

attractive – привабливий
sedative – заспокійливий

Суфікс в англійській -y використовується для утворення багатьох простих прикметників:

rainy – дощовий
dirty – брудний
sunny – сонячний

Суфікси дієслів

Дієслівні суфікси не настільки різноманітні й практично всі мають значення «робити будь-яким» або «ставати якимось».

суфікс -ate

motivate – мотивувати
activate – активувати

суфікс -en

lengthen – подовжувати
strengthen – посилювати

суфікс -ify

verify – підтверджувати
clarify – роз’яснювати

Суфікс -ize, -ise

visualize – візуалізувати
neutralize – нейтралізувати

Суфікс прислівників

Прислівники формуються за допомогою всього одного суфікса в англійській мові -ly:

loudly – голосно
beautifully – красиво
politely – ввічливо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *