Прикметник в англійській мові. Конструкції as…as, so…as rather, almost, quite

Прикметники вживаються в наступних порівняльних конструкціях: подвійний сполучник as … as, подвійний сполучник not so … as і not as … as

Подвійний сполучник as … as – такий…..як – в стверджувальних реченнях.

A boy of sixteen is often as tall as his father.
Хлопчик шістнадцяти років буває таким же високим, як і його батько.

Подвійний сполучник not so … as і not as … as – не такий … як, не так … як – в заперечних реченннях при запереченні однакової якості.

He is not so (as) tall as his brother.
Він не такий високий, як його брат.

Зауважте:

Якщо після другої частини сполучника as вживається особовий займенник в третій особі, то зазвичай дієслово речення повторюється.

Якщо ж після сполучника as вживається особовий займенник в першій або другій особі, то дієслово може бути опущено.

Наприклад:

I am not as strong as he is. Я не такий сильний, як він.
She is not so beautiful as you (are). Вона не така красива, як ти.

Різновидом приведеної в п. 1 конструкції з подвійним сполучником as … as є конструкція, елементом якої (що стоять перед as … as) є прислівник twice – в два рази (більше і т. п.) Або half – в два рази (менше і т. п.) або ж кількісний числівник зі словом time – раз.

Конструкціям даного виду з прислівником twice або з числівником і словом time в українській мові відповідають поєднання в два (три і т. п.) Рази + прикметники з прямим значенням в порівняльному ступені.

twice as much as … – в два рази (вдвічі) більше (ніж) …
three times as long as … – в три рази довше (, ніж) …
four times as high as … – в чотири рази вище (, ніж) …

Наприклад:

The price of meat was twice as high as the price of fish.
Ціна на м’ясо була в два рази (вдвічі) вище ціни на рибу.

Your flat is three times as large as ours.
Ваша квартира в три рази більше нашої.

Конструкціям даного виду з half в українській мові відповідає поєднання в два рази (вдвічі) + прикметник з протилежним значенням в порівняльному ступені.

half as large as … – в два рази (вдвічі) менше (ніж) …
half as long as … – в два рази (вдвічі) коротше (, ніж) …

Наприклад:

Your flat is half as large as mine. Ваша квартира вдвічі менше моєї.

Зауважте:

При порівнянні сполучник as-as в конструкціях даного виду може бути опущений, при цьому прикметник також опускається, але вживається відповідний іменник, який компенсує ці опущення. наприклад:

Your flat is three times the size of mine. Ваша квартира в три рази більше моєї.

Конструкції the … in … і the … of … – для виділення особи або предмета з вищим ступенем прояву будь-якої якості або властивості (прикметник у найвищому ступені) при порівнянні трьох або більше осіб або предметів.

Tom is the tallest in our group. Том найвищий в нашій групі.
She is the prettiest of them all. Вона найгарніша з них.

Прикметник в порівняльному ступені + than … (чим …):

A mountain is higher than a hill. Гора вище пагорба.
My mother is ten years younger than my father. Моя мама на 10 років молодше батька.

Зауважте:

Якщо після than слідує інфінітив, то частка to в інфінітиві може бути опущена.

It is nicer to walk with someone than (to) go alone. Приємніше прогулюватися з ким-небудь, ніж одному.
It is sometimes better to walk than (to) take a bus. Іноді краще піти пішки, ніж їхати автобусом.

Якщо після than слідує особовий займенник в третій особі, то дієслово в реченні зазвичай повторюється. Якщо ж після than слідує займенник в першій або другій особі, то дієслово може бути опущено.

Наприклад:
He is stronger than you. Він сильніший ніж ти.
She has more good marks than he has. У неї більше гарних оцінок, ніж у нього.

У розмовній мові після than особовий займенник часто ставиться не в називному відмінку, а в родовому.

Чи не has more time than me (us). У нього більше часу, ніж у мене (у нас).
She runs quicker than me (him). Вона бігає швидше, ніж я (він).

the-the … – вживається при порівняннях типу ніж – тим:
The longer is the day the shorter is the night. Чим довше день, тим коротше ніч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *