Англійські слова на тему “Характер”

Українське слово
English word
Транскрипція
активний active [ ˈæktɪv ]
амбіційний, цілеспрямований ambitious, high-flying [ æmˈbɪʃəs ] [ haɪˈflaɪɪŋ ]
божевільний reckless [ ˈrekləs ]
безтурботний light-hearted, easygoing [ laɪt ˈhɑːtɪd ] [ ˌiːzɪˈɡəʊɪŋ ]
скажений furious [ ˈfjʊərɪəs ]
вольовий strong-willed [ ˈstrɒŋˈwɪld ]
буркотливий grumbling [ ˈɡrʌmbəlɪŋ ]
гордий proud [ praʊd ]
гуманний humane [ hjuːˈmeɪn ]
добрий kind [ kaɪnd ]
жадібний greedy [ ˈɡriːdi ]
жовчний acrimonious [ ˌækrɪˈməʊniəs ]
жорстокий cruel [ krʊəl ]
заздрісний envious [ ˈenvɪəs ]
замкнутий unsociable [ ʌnˈsəʊʃəbəl ]
зарозумілий arrogant [ ˈærəɡənt ]
злий angry [ ˈæŋɡri ]
ідеальний ideal, perfect [ aɪˈdɪəl ] [ ˈpɜːfɪkt ]
капризний capricious, fretful [ kəˈprɪʃəs ] [ ˈfretfəl ]
підступний, хитрий sly [ slaɪ ]
лінивий lazy [ ˈleɪzi ]
брехливий lying, mendacious [ ˈlaɪɪŋ ] [ menˈdeɪʃəs ]
особистість personality [ ˌpɜːsəˈnælɪti ]
допитливий curious [ ˈkjʊərɪəs ]
огидний disgusting [ dɪsˈɡʌstɪŋ ]
наглий impertinent [ ɪmˈpɜːtɪnənt ]
надійний, вірний reliable [ rɪˈlaɪəbəl ]
настирливий importunate [ ɪmˈpɔːtʃʊnət ]
наївний naive [ naɪˈiːv ]
неслухняний, капризний (про дитину) naughty [ ˈnɔːti ]
той, хто легко ображається touchy [ ˈtʌtʃi ]
пустотливий mischievous, naughty [ ˈmɪstʃɪvəs ] [ ˈnɔːti ]
він – людина з характером he is a man of (strong) character [ hi z ə mæn əv strɒŋ ˈkærəktə ]
оптиміст optimist [ ˈɒptɪmɪst ]
дотепний witty [ ˈwɪti ]
відважний courageous [ kəˈreɪdʒəs ]
відповідальний responsible [ rɪˈspɒnsəbəl ]
чуйний responsive [ rɪˈspɒnsɪv ]
пасивний passive [ ˈpæsɪv ]
песиміст pessimist [ ˈpesɪmɪst ]
позитивний positive [ ˈpɒzətɪv ]
поступливий complaisant [ kəmˈpleɪzənt ]
байдужий indifferent [ ɪnˈdɪfrənt ]
розумний, кмітливий smart [ smɑːt ]
розкутий uninhibited [ ˌʌnɪnˈhɪbɪtɪd ]
розсудливий sober-minded, reasonable [ ˈsəʊbəˈmaɪndɪd ] [ ˈriːznəbəl ]
реаліст realist [ ˈrɪəlɪst ]
різкий harsh [ hɑːʃ ]
самокритичний self-critical [ self ˈkrɪtɪkəl ]
самолюбивий selfish [ ˈselfɪʃ ]
серйозний serious [ ˈsɪərɪəs ]
склад розуму attitude of mind, mentality [ ˈætɪtjuːd əv maɪnd ] [ menˈtælɪti ]
скромний modest [ ˈmɒdɪst ]
сміливий brave [ breɪv ]
справедливий fair, impartial [ feə ] [ ɪmˈpɑːʃəl ]
талановитий talented [ ˈtæləntɪd ]
темперамент temperament [ ˈtemprəmənt ]
терпеливий patient [ ˈpeɪʃnt ]
тихий calm, quiet [ kɑːm ] [ ˈkwaɪət ]
толерантний tolerant [ ˈtɒlərənt ]
тупий stupid, dull [ ˈstjuːpɪd ] [ dʌl ]
розумний clever [ ˈklevə ]
розумний intelligent [ ɪnˈtelɪdʒənt ]
впертий stubborn [ ˈstʌbən ]
цинічний cynical [ ˈsɪnɪkəl ]
риси характеру character trait [ ˈkærəktə treɪt ]
чуттєвий sensitive [ ˈsensətɪv ]
щедрий generous [ ˈdʒenərəs ]