Англійські слова на тему “Освіта. Навчання”

Шкільні предмети (уроки) англійською

algebra – алгебра
[‘Ælʤibrə] biology – біологія
[Bai’ələʤi] chemistry – хімія
[‘Kemistri] computer science – інформатика
[‘Saiəns] economics – економіка
[I: kə’nɔmiks] English – англійська мова
[ING (g) liSH] geography – географія
[Jēägrəfē] geometry – геометрія
[Jēämətrē] history – історія
[Hist (ə) rē] literature – література
[‘Litərətʃə] maths / math [‘mæθ] – математика
[‘Mæθs] music – музика
physics – фізика
[Fiziks] psychology – психологія
[Sai’kɔləʤi] sociology – соціологія
[ˌSəuʃi’ɔləʤi]

Математичні терміни англійською

addition – додавання
[ƏdiSHən] common denominator – спільний знаменник
decimal fraction – десяткова дріб
denominator – знаменник
[Di’nɔmineitə] difference – різниця
[Dif (ə) rəns] division – поділ
[DiviZHən] equation – рівняння
[I’kweiʒn] fraction – дроби (математичні)
[FrakSHən] improper fraction – неправильні дріби
mixed fraction – змішані дроби
multiplication – множення
[ˌMəltəplikāSHən] number – число
[Nəmbər] numerator – чисельник
[ ‘Nju: məreitə] problem – завдання (математична)
proper fraction – правильні дроби
remainder – залишок (при розподілі)
[Rimāndər] series of numbers – ряд чисел
subtraction – віднімання
[SəbtrakSHən] sum – сума
[Səm] table – таблиця

Математичні знаки англійською

angle – кут
[ANGgəl] approximately equals – приблизно дорівнює
braces – фігурні дужки
[Brās] brackets – дужки
[Brakit] cube root of – корінь кубічний з
decimal point – точка в десяткових дробах
divided by – поділене на; знак ділення
division – поділ
[DiviZHən] equal or greater than – більше ніж або дорівнює
equal or less than – менше ніж або дорівнює
equality – рівність
[I’kwɔləti] equals – дорівнює; знак дорівнює
[Ēkwəl] greater than – більше ніж
inequality – нерівність
[ˌIni’kwɔləti] infinity – безкінечність
[Infinitē] length of line from A to B – довжина лінії від A до B
less than – менше ніж
mathematical sign – математичний знак
minus – мінус
[Mīnəs] multiplication – множення
[ˌMəltəplikāSHən] multiplication table – таблиця множення
negative sign – знак заперечення
not equal – не дорівнює
nth root of – корінь n-го ступеня з
parallel – паралельний; паралель
[-Ləl] parentheses / round brackets – круглі або овальні дужки
percent / per cent – відсоток
perpendicular – перпендикулярний; перпендикуляр
[ˌPərpəndikyələr] plus – плюс
[Pləs] plus or minus – плюс або мінус
right angle – прямий кут
square brackets – квадратні дужки
square root of – корінь квадратний з
times by – помножене на; знак множення

Початкова освіта, школа

attendance – відвідуваність
[Ətendəns] bell – дзвінок
[Bel] break / recess – зміна, перерва
[Ri’ses] cafeteria – їдальня
[ˌKæfə’tiəriə] class – урок, заняття
[Klas] class – курс навчання (курс будь-якої дисципліни)
[Klas] class – випуск студентів або учнів будь-якого року (наприклад, the class of ‘2001)
[Klas] classroom – кабінет (в школі)
[-ˌRo͝om] course – курс
[Kôrs] diploma – атестат, диплом
[Di’pləumə] exam / examination – іспит
[Ig’zæm] form / grade – клас (група учнів)
group – група
[Gro͞op] homework – домашні завдання, уроки
[Hōmˌwərk] lesson – урок, заняття
[Lesən] mark / grade – оцінка, відмітка
principal / headmaster – (по відношенню до осіб чоловічої статі), headmistress
pupil / student – учень
register – журнал
[Rejəstər] school – школа
teacher – вчитель
term / semester – чверть, семестр
test – тест, контрольна
transfer – переклад (з одного навчального закладу до іншого)
[Transfər]

Вища освіта

admission / enrollment – вступ
audience – аудиторія, ті, хто слухає
[ ‘Ɔ: diəns] auditorium – аудиторія, зал
[ˌƆ: di’tɔ: riəm] cafeteria – їдальня
[ˌKæfə’tiəriə] class – заняття
[Klas] course – курс
[Kôrs] dean – декан
[Dēn] dean’s office – деканат
degree – вчена ступінь
[Digrē] department – відділення
[Dipärtmənt] diploma – диплом
[Di’pləumə] exam / examination – іспит
[Ig’zæm] faculty – факультет
[Fakəltē] finals – випускні іспити, державні іспити
[Fīnl] freshman – першокурсник
[FreSHmən] graduation – закінчення навчального закладу, випуск
[ˌGræʤu’eiʃn] group / class – група
higher education / higher learning – вища освіту
institute – інститут
[Instiˌt (y) o͞ot] lecture – лекція
[ ‘Lektʃə] lecturer – лектор
[ ‘Lektʃərə] lodgings / dormitory – гуртожиток
mark / grade – відмітка, оцінка
notes – конспект
[Nōt] professor – професор
[Prəfesər] sophomore – студент-другокурсник
[Säf (ə) ˌmôr] student – студент
[St (y) o͞odnt] teacher – викладач
[TēCHər] term / semester – семестр
test – тест, контрольна
[Test] university / college – університет

Книги, літературні твори

almanac – альманах
[ ‘Ɔ: lmənæk] annotation – анотація
[ˌAnətāSHən] atlas – атлас
[ ‘Ætrəs] author – автор
[ ‘Ɔ: θə] binding – палітурка
[BīndiNG] book – книга
[Bo͝ok] booklet – книжечка, брошура, буклет
[Bo͝oklit] bookmark / bookmarker – закладка
chapter – глава
[CHaptər] children’s book – дитяча книга
classical literature – класична література
contents – зміст, зміст
[Kəntent] cover – обкладинка
[ ‘Kʌvə] dictionary – словник
[ ‘Dikʃənəri] drama – драма
[Drämə] encyclopedia – енциклопедія
[Inˌsaiklə’pi: diə] epilogue – епілог
[ ‘Epilɔg] essay – нарис, есе
[ ‘Esei] fable – байка
[Fābəl] fairy tale – казка
fantasy – фентезі
[Fantəsē] fiction – художня література
[ ‘Fikʃn] flash fiction / microfiction – мала проза
guide book – путівник
handbook – керівництво, довідник
[Han (d) ˌbo͝ok] horror fiction – література жахів, містика
illustrated book – ілюстрована книга
introduction – вступ
[ˌIntrədəkSHən] memoir / reminiscence [ˌremi’nisns] – мемуари
[ ‘Memwɑ:] modern literature – сучасна література
nonfiction / nonfiction – документальна проза
novel – роман
[ ‘Nɔvəl] novella / short novel – новела
[Nɔ’velə] pamphlet / booklet – брошура
[ ‘Pæmflət] paragraph – абзац
[ ‘Pærəgrɑ: f] passage – уривок
[ ‘Pæsiʤ] picture book – (дитяча) книжка з картинками
pocketbook / pocket edition – книжка невеликого формату, кишенькове видання
poem – вірш
[ ‘Pəuim] poetry – поезія
[ ‘Pəuətri] preface – передмова
[ ‘Prefəs] prologue – пролог
[ ‘Prəulɔg] prose – проза
[ ‘Prəuz] reference book / book of reference – довідник
rhyme – рима, римований вірш
[ ‘Raim] saga – сага
[ ‘Sɑ: gə] satire – сатира
[ ‘Sætaiə] science fiction – наукова фантастика
[ ‘Saiəns] sonnet – сонет
[ ‘Sɔnit] story / short story – розповідь
technical literature – технічна література
text – текст
[Tekst] textbook – підручник
[Teks (t) ˌbo͝ok] thesaurus – тезаурус
[Θi’sɔ: rəs] title – заголовок
[Tītl] translation – переклад
[Tranz-] urban legend / urban myth / urban tale / contemporary legend – міська легенда, байка
[ ‘Ɜ: bən] volume – том
[ ‘Vɔljum] writer – письменник
[Rītər]

Канцелярське та шкільне приладдя англійська

blackboard / chalkboard – дошка
chalk – крейда
[‘Tʃɔ: k] crayon – кольоровий олівець, кольоровий крейда
[Krāən] easel – мольберт, підставка
[‘I: zl] eraser / rubber – ластик, гумка
exercise book / copybook / notebook – зошит
glue – клей
[Glo͞o] ink – чорнило
[INGk] paper – папір
[Pāpər] paper clip – скріпка для паперів
pen – ручка
[Pen] pencil – олівець
[Pensəl] pencil sharpener – точилка
rubber band – гумка (для скріплення чого-небудь)
ruler – лінійка
[Ro͞olər] scissors – ножиці
[‘Sizəz] stapler – степлер
[‘Steiplə] table – стіл
[Tābəl]