Англійські слова на тему “Одяг”

 

Українське слово Англійське слово Транскрипція
атлас satin [ ˈsætɪn ]
оксамит velvet [ ˈvelvɪt ]
білий white [ waɪt ]
білизна underwear [ ˈʌndəweə ]
блуза blouse [ blaʊz ]
черевик boot [ buːt ]
браслет bracelet [ ˈbreɪslɪt ]
штани trousers [ ˈtraʊzəz ]
булавка pin [ pɪn ]
гаманець wallet [ ˈwɒlɪt ]
комір collar [ ˈkɒlə ]
вуаль veil [ veɪl ]
галстук tie [ taɪ ]
блакитний (light/pale) blue [ laɪt peɪl bluː ]
голий naked, bare, nude [ ˈneɪkɪd ] [ beə ] [ njuːd ]
грубий coarse, rough [ kɔːs ] rʌf ]
губна помада lipstick [ ˈlɪpstɪk ]
жіноча білизна lingerie, women’s underwear [ ˈlænʒəriː ] [ ˈwɪmɪnz ˈʌndəweə ]
джинси jeans [ dʒiːnz ]
довгий long [ ˈlɒŋ ]
парфуми perfume, scent [ pəˈfjuːm ] [ sent ]
жовтий yellow [ ˈjeləʊ ]
жилет waistcoat [ ˈweɪskəʊt ]
зав’язувати to tie, to knot [ tə taɪ ] [ tə nɒt ]
застібати to fasten, to do up, to button (up) [ tə ˈfɑːsn̩ ] [ tə də ʌp ] [ tə ˈbʌtn̩ ʌp ]
зелений green [ ɡriːn ]
золотистий gold (in colour), golden [ ɡəʊld ɪn ˈkʌlə ] [ ˈɡəʊldən ]
золотий gold, (made) of gold [ ɡəʊld ] [ ˈmeɪd əv ɡəʊld ]
парасоля umbrella [ ʌmˈbrelə ]
голка needle [ ˈniːdl̩ ]
зносити to wear out [ tə weər aʊt ]
кишеня pocket [ ˈpɒkɪt ]
шкіра leather [ ˈleðə ]
колготки tights [ taɪts ]
перстень ring [ rɪŋ ]
коричневий brown [ braʊn ]
короткий short [ ʃɔːt ]
костюм suit [ suːt ]
гаманець (жіночий) purse [ pɜːs ]
фарбувати to dye [ tə daɪ ]
червоний red [ red ]
кросівки trainers, running shoes [ ˈtreɪnəz ] [ ˈrʌnɪŋ ʃuːz ]
купальний костюм swimming/bathing costume, swimsuit [ ˈswɪmɪŋ ˈbeɪðɪŋ kɒstju:m ] [ ˈswɪmsuːt ]
куртка jacket [ ˈdʒækɪt ]
бюстгальтер bra [ brɑː ]
майка (на бретельках) tank top, undershirt [ tæŋk tɒp ] [ ˈəndərˌʃərt ]
хутро fur [ fɜː ]
модний fashionable, stylish [ ˈfæʃnəbl̩ ] [ ˈstaɪlɪʃ ]
м’який soft [ sɒft ]
одягати to put on [ tə ˈpʊt ɒn ]
нейлон nylon [ ˈnaɪlɒn ]
нитка thread [ θred ]
носовой платок handkerchief [ ˈhæŋkətʃɪf ]
носок sock [ ˈsɒk ]
нічна сорочка nightdress, nightie [ ˈnaɪtdres ] [ ˈnaɪti ]
взуття footwear [ ˈfʊtweə ]
одягатись to dress (oneself), to get dressed [ tə dres wʌnˈself ] [ tə ˈɡet drest ]
одяг clothes, clothing [ kləʊðz ] [ ˈkləʊðɪŋ ]
оранжевий orange [ ˈɒrɪndʒ ]
окуляри glasses, spectacles [ ˈɡlɑːsɪz ] [ ˈspektəkl̩z ]
пальто (over)coat [ ˈəʊvə ˈkəʊt ]
переодягатись to change (one’s clothes), to get changed [ tə tʃeɪndʒ wʌnz kləʊðz ] [ tə ˈɡet tʃeɪndʒd ]
рукавичка glove [ ɡlʌv ]
піжама (pair of) pyjamas [ peər əv pəˈdʒɑːməz ]
плавки swimming trunks [ ˈswɪmɪŋ trʌŋks ]
плаття (woman’s) dress [ ˈwʊmənz dres ]
плащ raincoat, waterproof (coat) [ ˈreɪnkəʊt ] [ ˈwɔːtəpruːf ˈkəʊt ]
підкладка lining [ ˈlaɪnɪŋ ]
портфель briefcase [ ˈbriːfkeɪs ]
просторий loose, ample [ luːs ] [ ˈæmpl̩ ]
гудзик button [ ˈbʌtn̩ ]
пуловер pullover [ ˈpʊləʊvə ]
пурпурний purple [ ˈpɜːpl̩ ]
пляма stain, mark, spot [ steɪn ] [ mɑːk ] [ spɒt ]
розв’язувати to untie, to undo [ tu ʌnˈtaɪ ][ tu ʌnˈduː ]
роздягатись to undress (oneself), to get undressed [ tu ʌnˈdres wʌnˈself ] [ tə ˈɡet ʌnˈdrest ]
розмір size, measurement(s) [ saɪz ] [ ˈmeʒəmənt ˈes ]
розстібати to unfasten, to undo, to unbutton [ tu ʌnˈfɑːsn̩ ] [ tu ʌnˈduː ] [ tu ʌnˈbʌtn̩ ]
розірвати to tear, to rip [ tə teə ] [ tə rɪp ]
ремінь strap; belt [ stræp ] [ belt ]
рожевий pink [ pɪŋk ]
сорочка shirt [ ʃɜːt ]
рукав sleeve [ sliːv ]
сандалі sandals [ ˈsændl̩ ]
сріблястий silver (in colour), silvery [ ˈsɪlvər ɪn ˈkʌlə ] [ ˈsɪlvəri ]
сірий grey [ ɡreɪ ]
сережка earring [ ˈɪərɪŋ ]
синій blue [ bluː ]
знімати to take off [ tə teɪk ɒf ]
сонцезахисні окуляри sunglasses [ ˈsʌnɡlæsɪz ]
спиця knitting needle [ ˈnɪtɪŋ ˈniːdl̩ ]
тісний tight [ taɪt ]
тканина fabric, cloth, material [ ˈfæbrɪk ] [ klɒθ ] [ məˈtɪərɪəl ]
труси underpants; knickers [ ˈʌndəpænts ] [ ˈnɪkəz ]
туфля shoe; slipper [ ʃuː ] [ ˈslɪpə ]
фіолетовий violet [ ˈvaɪələt ]
футболка T-shirt/tee-shirt [ ˈtiː ʃɜːt ]
бавовна cotton [ ˈkɒtn̩ ]
добре сидіти to fit (well), to be a good fit [ tə fɪt wel ] [ tə bi ə ɡʊd fɪt ]
колір colour [ ˈkʌlə ]
ланцюжок (цепочка) necklace, chain [ ˈnekləs ] tʃeɪn ]
чорний black [ blæk ]
ремонтувати to mend, to repair [ tə mend ] [ tə rɪˈpeə ]
панчіх (чулок) stocking [ ˈstɒkɪŋ ]
шарф scarf [ skɑːf ]
швейна машина sewing machine [ ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn ]
шовк silk [ sɪlk ]
шерсть wool [ wʊl ]
шити to sew [ tə səʊ ]
шляпа hat [ hæt ]
шнурок (shoe)lace [ ʃuː leɪs ]
шорти shorts [ ʃɔːts ]
шуба fur coat [ fɜː ˈkəʊt ]
елегантний elegant [ ˈelɪɡənt ]
спідниця skirt [ skɜːt ]
ювелірні прикраси jewellery [ ˈdʒuːəlri ]

Англо-український словник на тему «Одяг»

English Word or Phrase Транскрипция Русское название
clothes [ kləʊðz ] одяг
women’s clothes [ ˈwɪmɪnz kləʊðz ] одяг для жінок
men’s clothes [ menz kləʊðz ] одяг для чоловіків
children’s clothes [ ˈtʃɪldrənz kləʊðz ] одяг для дітей
baby clothes [ ˈbeɪbi kləʊðz ] дитячий одяг
sports clothes [ spɔːts kləʊðz ] спортивний одяг
women’s clothing [ ˈwɪmɪnz ˈkləʊðɪŋ ] жіночий одяг
ladies’ clothing [ ˈleɪdɪz ˈkləʊðɪŋ ] дамський одяг
men’s clothing [ menz ˈkləʊðɪŋ ] чоловічий одяг
children’s clothing [ ˈtʃɪldrənz ˈkləʊðɪŋ ] дитячий одяг
sports clothing [ spɔːts ˈkləʊðɪŋ ] спортивний одяг
winter clothes [ ˈwɪntə kləʊðz ] зимовий одяг
winter clothing [ ˈwɪntə ˈkləʊðɪŋ ] зимові речі
summer clothes [ ˈsʌmə kləʊðz ] літні речі
casual clothes [ ˈkæʒʊəl kləʊðz ] повсякденний одяг
formal clothes [ ˈfɔːml̩ kləʊðz ] офіційний одяг
expensive clothes [ ɪkˈspensɪv kləʊðz ] дорогий одяг
cheap clothes [ tʃiːp kləʊðz ] дешевий одяг
nice clothes [ naɪs kləʊðz ] нарядний одяг
shabby clothes [ ˈʃæbi kləʊðz ] поношений одяг
designer clothes [ dɪˈzaɪnə kləʊðz ] дизайнерський одяг
tailor-made clothes [ ˈteɪlə meɪd kləʊðz ] одяг, пошитий на замовлення
handmade clothes [ hændˈmeɪd kləʊðz ] одяг ручної роботи
ready-made clothes [ ˈredɪ meɪd kləʊðz ] готовий одяг
work clothes [ ˈwɜːk kləʊðz ] спецодяг
working clothes [ ˈwɜːkɪŋ kləʊðz ] робоча форма
uniform [ ˈjuːnɪfɔːm ] уніформа
protective clothing [ prəˈtektɪv ˈkləʊðɪŋ ] захисний одяг
footwear [ ˈfʊtweə ] взуття
headgear [ ˈhedɡɪə ] головний убір
underwear [ ˈʌndəweə ] нижня білизна
sportswear [ ˈspɔːtsweə ] спортивний одяг
swimwear [ ˈswɪmweə ] купальний костюм
sleepwear [ sˈliːˌpwer ] нічна білизна
clothes [ kləʊðz ] одяг
clothing [ ˈkləʊðɪŋ ] одяг
garments [ ˈɡɑːmənts ] одяг
wear [ weə ] носіння одягу
dress [ dres ] плаття
outfit [ ˈaʊtfɪt ] повний комплект одягу
attire [ əˈtaɪə ] наряд
apparel [ əˈpærəl ] предмет одягу
fashion [ ˈfæʃn̩ ] мода
style [ staɪl ] стиль
vogue [ vəʊɡ ] мода
haute couture [ ˈhot kuˈtjʊə ] висока мода
Outer garments [ ˈaʊtə ˈɡɑːmənts ] верхній одяг
warm coat [ wɔːm ˈkəʊt ] тепле пальто
fur coat [ fɜː ˈkəʊt ] шуба
sheepskin coat [ ˈʃiːpskɪn ˈkəʊt ] (пальто-) дублянка
storm coat [ stɔːm ˈkəʊt ] плащ на теплій підкладці
parka [ ˈpɑːkə ] парка (довга куртка с капюшоном)
snowsuit [ ˈsnəʊ suːt ] дитячий зимовий комбінезон
coat [ ˈkəʊt ] пальто
topcoat [ ˈtɒpkəʊt ] пальто
overcoat [ ˈəʊvəkəʊt ] пальто, шинель
trench coat [ trentʃ ˈkəʊt ] довге пальто
raincoat [ ˈreɪnkəʊt ] плащ
waterproof coat [ ˈwɔːtəpruːf ˈkəʊt ] водонепроникне пальто
slicker [ ˈslɪkə ] макінтош
leather jacket [ ˈleðə ˈdʒækɪt ] шкіряна куртка
bomber jacket [ ˈbɒmə ˈdʒækɪt ] коротка куртка
car coat [ kɑː ˈkəʊt ] напівпальто
windbreaker [ ˈwɪndbreɪkə ] вітровка
windcheater [ ˈwɪndtʃiːtə ] вітровка
sports jacket [ spɔːts ˈdʒækɪt ] спортивна куртка
Women’s clothes [ ˈwɪmɪnz kləʊðz ] жіночий одяг
casual dress [ ˈkæʒʊəl dres ] повсякденний одяг
formal dress [ ˈfɔːml̩ dres ] довга вечірня сукня
summer dress [ ˈsʌmə dres ] літня сукня
woolen dress [ ˈwʊlən dres ] шерстяна сукня
cocktail dress [ ˈkɒkteɪl dres ] вечірня сукня
low-cut dress [ ləʊ kʌt dres ] сукня з глибоким вирізом
evening dress [ ˈiːvn̩ɪŋ dres ] вечірня сукня
evening gown [ ˈiːvn̩ɪŋ ɡaʊn ] вечірня сукня
business suit [ ˈbɪznəs suːt ] діловий костюм
pants suit (pant suit) [ pænts suːt ] [ pænt suːt ] жіночий брючний  костюм
uniform [ ˈjuːnɪfɔːm ] робоча форма
button-through dress [ ˈbʌtn̩ θruː dres ] плаття-халат
pinafore dress [ ˈpɪnəfɔː dres ] сарафан
house dress [ ˈhaʊs dres ] домашнє плаття
maternity wear [ məˈtɜːnɪti weə ] одяг для вагітних
maternity dress [ məˈtɜːnɪti dres ] сукня для вагітних
sweater [ ˈswetə ] светр
jersey [ ˈdʒɜːzi ] светр
cardigan [ ˈkɑːdɪɡən ] кардиган
jacket [ ˈdʒækɪt ] куртка, пиджак
vest [ vest ] жилет
blouse [ blaʊz ] блузка
shirt [ ʃɜːt ] рубашка
tunic [ ˈtjuːnɪk ] туніка
T-shirt [ ˈtiː ʃɜːt ] футболка
tank top [ tæŋk tɒp ] в’язана жилетка
halter top [ ˈhɔːltə tɒp ] короткий топ
skirt [ skɜːt ] спідниця
miniskirt [ ˈmɪniskɜːt ] міні-спідниця
long skirt [ ˈlɒŋ skɜːt ] довга спідниця
pleated skirt [ ˈpliːtɪd skɜːt ] плісирована спідниця
black skirt [ blæk skɜːt ] чорна спідниця
pants [ pænts ] штани, труси
slacks [ slæks ] широкі штани
trousers [ ˈtraʊzəz ] штани
jeans [ dʒiːnz ] джинси
denims [ ˈdenɪmz ] джинси
shorts [ ʃɔːts ] шорти
swimsuit [ ˈswɪmsuːt ] купальний костюм
swimming suit [ ˈswɪmɪŋ suːt ] купальний костюм
bathing suit [ ˈbeɪðɪŋ suːt ] купальний костюм
bikini [ bɪˈkiːni ] бікіні
jumpsuit [ ˈdʒʌmpsuːt ] спортивний костюм
warm-up suit [ ˈwɔːˌməp suːt ] тренувальний костюм
training suit [ ˈtreɪnɪŋ suːt ] спортивний костюм
Men’s clothes [ menz kləʊðz ] чоловічий одяг
business suit [ ˈbɪznəs suːt ] діловий костюм
three-piece suit [ ˈθriː piːs suːt ] костюм «трійка»
tuxedo [ tʌkˈsiːdəʊ ] смокінг
tail coat [ teɪl ˈkəʊt ] фрак
tails [ teɪlz ] фрак
black tie [ blæk taɪ ] чорний галстук-метелик
white tie [ waɪt taɪ ] білий галстук-метелик
trousers [ ˈtraʊzəz ] штани
slacks [ slæks ] широкі штани
jeans [ dʒiːnz ] джинси
denims [ ˈdenɪmz ] джинси
shorts [ ʃɔːts ] шорти
jacket [ ˈdʒækɪt ] піджак, куртка
blazer [ ˈbleɪzə ] блейзер, спортивна куртка
vest [ vest ] жилет
sweater [ ˈswetə ] светр
turtleneck sweater [ ˈtɜːtlnek ˈswetə ] водолазка
pullover [ ˈpʊləʊvə ] пуловер, светр
jumper [ ˈdʒʌmpə ] джемпер, толстовка
sweatshirt [ ˈswetʃɜːt ] толстовка
shirt [ ʃɜːt ] сорочка
polo shirt [ ˈpəʊləʊ ʃɜːt ] сорочка-поло
T-shirt [ ˈtiː ʃɜːt ] футболка
tank top [ tæŋk tɒp ] в’язаний жилет
warm-up suit [ ˈwɔːˌməp suːt ] тренувальний костюм
training suit [ ˈtreɪnɪŋ suːt ] спортивний костюм
trunks [ trʌŋks ] труси
bathing trunks [ ˈbɑːθɪŋ trʌŋks ] плавки
swimming trunks [ ˈswɪmɪŋ trʌŋks ] плавки
swim trunks [ swɪm trʌŋks ] плавки
swim briefs [ swɪm briːfs ] плавки
uniform [ ˈjuːnɪfɔːm ] робоча форма
work clothes [ ˈwɜːk kləʊðz ] рабочий одяг
overalls [ ˈəʊvərɔːlz ] комбінезон
Underwear [ ˈʌndəweə ] нижня білизна
hosiery [ ˈhəʊzɪəri ] трикотажна білизна
sleepwear [ sˈliːˌpwer ] одяг для сну
robe [ rəʊb ] халат
underwear [ ˈʌndəweə ] нижня білизна
lingerie [ ˈlænʒəriː ] дамська білизна
panties [ ˈpæntɪz ] трусики
bra [ brɑː ] бюстгальтер
slip [ slɪp ] комбінація
half slip [ hɑːf slɪp ] нижня юбка
briefs [ briːfs ] підштанники
underpants [ ˈʌndəpænts ] кальсони
T-shirt [ ˈtiː ʃɜːt ] теніска
undershirt [ ˈəndərˌʃərt ] майка
pantyhose [ ˈpæntiˌhoz ] колготки
tights [ taɪts ] колготки
leggings [ ˈleɡɪŋz ] легінси, лосини
stockings [ ˈstɒkɪŋz ] панчохи
socks [ ˈsɒks ] шкарпетки
slouch socks [ slaʊtʃ ˈsɒks ] гольфи
knee-high socks [ niː ˈhaɪ ˈsɒks ] гольфи
pajamas (BrE: pyjamas) [ pəˈdʒɑːməz ] піжама
nightgown [ ˈnaɪtɡaʊn ] довга нічна рубашка
sleepshirt [ ˈsliːpʃɜːt ] нічна рубашка
housecoat [ ˈhaʊskəʊt ] жіночий халат
robe [ rəʊb ] халат
bathrobe [ ˈbɑːθrəʊb ] купальний халат
terry-cloth robe [ ˈterɪklɒθ rəʊb ] махровий халат
Parts of clothes and their types [ pɑːts əv kləʊðz ənd ðeə taɪps ] Деталі одягу і його види
collar [ ˈkɒlə ] комір
turtleneck collar [ ˈtɜːtlnek ˈkɒlə ] високий комір
shawl collar [ ʃɔːl ˈkɒlə ] комір-шаль
stand-up collar [ ˈstænd ʌp ˈkɒlə ] стоячий комір
V-neck [ ˈviːnek ] виріз мисом, в формі букві
crew neck [ kruː nek ] круглий виріз
collarless [ ˈkɒlələs ] без коміра
sleeve [ sliːv ] рукава
long sleeve [ ˈlɒŋ sliːv ] довгі рукава
short sleeve [ ʃɔːt sliːv ] короткі рукава
sleeveless [ ˈsliːvləs ] без рукавів
with long sleeves [ wɪð ˈlɒŋ sliːvz ] з довгими рукавами
with short sleeves [ wɪð ʃɔːt sliːvz ] з короткими рукавами
long-sleeved blouse [ ˈlɒŋsliːvd blaʊz ] блуза з довгими рукавами
short-sleeved dress [ ˈʃɔːtsliːvd dres ] сукня з короткими рукавами
padded shoulders [ ˈpædɪd ˈʃəʊldəz ] плечики
cuffs [ kʌfs ] манжети
pocket [ ˈpɒkɪt ] кишеня
front pocket [ frʌnt ˈpɒkɪt ] передня кишеня
back pocket [ ˈbæk ˈpɒkɪt ] задня кишеня
side pocket [ saɪd ˈpɒkɪt ] бокова кишеня
patch pocket [ pætʃ ˈpɒkɪt ] накладна кишеня
slash pocket [ slæʃ ˈpɒkɪt ] прорізна кишеня
inside pocket [ ɪnˈsaɪd ˈpɒkɪt ] внутрішня кишеня
Fabric and material [ ˈfæbrɪk ənd məˈtɪərɪəl ] Тканина і матеріал
fabric [ ˈfæbrɪk ] тканина, матеріал
cloth [ klɒθ ] тканина, полотно
material [ məˈtɪərɪəl ] матеріал
textile [ ˈtekstaɪl ] текстиль, тканина
cotton [ ˈkɒtn̩ ] бавовна
linen [ ˈlɪnɪn ] льон
silk [ sɪlk ] шовк
wool [ wʊl ] шерсть
mohair [ ˈməʊheə ] мохер
velvet [ ˈvelvɪt ] оксамит
corduroy [ ˈkɔːdəroɪ ] вельвет
denim [ ˈdenɪm ] джинсова тканина
suede [ sweɪd ] замша
leather [ ˈleðə ] шкіра
synthetics [ sɪnˈθetɪks ] синтетика
nylon [ ˈnaɪlɒn ] нейлон
polyester [ ˌpɒliˈestə ] поліестер
lycra [ ˈlaɪkrə ] лайкра
spandex [ ˈspændəks ] спандекс
artificial fur [ ˌɑːtɪˈfɪʃl̩ fɜː ] штучне хутро
natural fur [ ˈnætʃrəl fɜː ] натуральне хутро
mink [ mɪŋk ] норкове хутро, норка
fox [ fɒks ] лисиче хутро
sable [ ˈseɪbl̩ ] соболине хутро
chinchilla [ tʃɪnˈtʃɪlə ] шиншилове хутро
beaver [ ˈbiːvə ] боброве хутро
rabbit [ ˈræbɪt ] кролине хутро
astrakhan [ ˌæstrəˈkæn ] каракулева шкіра
sheepskin [ ˈʃiːpskɪn ] овчина
knitted garments [ ˈnɪtɪd ˈɡɑːmənts ] в’язаний одяг
knitwear [ ˈnɪtweə ] трикотаж
knitted cap (socks, sweater, etc.) [ ˈnɪtɪd kæp ] [ ˈsɒks ] [ ˈswetə ] в’язана шапка
embroidery [ ɪmˈbroɪdəri ] вишитий виріб
embroidered dress (blouse, shirt, etc.) [ ɪmˈbroɪdəd dres] [ blaʊz ] [ ʃɜːt ] вишита сукня
Patterns and colors [ ˈpætn̩z ənd ˈkʌlərz ] Візерунки та кольори
floral pattern [ ˈflɔːrəl ˈpætn̩ ] квітковий візерунок
floral print [ ˈflɔːrəl prɪnt ] набивна тканина з квітковим малюнком
flower pattern [ ˈflaʊə ˈpætn̩ ] квітковий візерунок
flower print [ ˈflaʊə prɪnt ] квітковий візерунок
paisley print [ ˈpeɪzli prɪnt ] візерунок «пейслі»
animal print [ ˈænɪml̩ prɪnt ]  принт з твариною
bright print [ braɪt prɪnt ] яскравий «принт»
all-over print [ ɔːl ˈəʊvə prɪnt ] «принт»
print skirt [ prɪnt skɜːt ] спідниця з візерунком
print shirt [ prɪnt ʃɜːt ] сорочка з візерунком
printed top [ ˈprɪntɪd tɒp ] топ з візерунком
printed sleeves [ ˈprɪntɪd sliːvz ] рукава з візерунком
striped [ straɪpt ] полосатий
checked [ tʃekt ] в клітку
checkered [ ˈtʃekəd ] в клітку
plaid [ plæd ] в клітку
polka dot [ ˈpɒlkə dɒt ] візерунок в горошок
paisley [ ˈpeɪzli ] пейслі (різнокольоровий орнамент)
bright colors (BrE: colours) [ braɪt ˈkʌlərz ] [ ˈkʌləz ] яскраві кольори
colorful [ ˈkələrfəl ] кольоровий
pastel colors [ ˈpæstl̩ ˈkʌlərz ] пастельні кольори
soft colors [ sɒft ˈkʌlərz ] м’які кольори
light-blue [ laɪt bluː ] світло-блакитний
dark-green [ dɑːk ɡriːn ] темно-зелений
bright-red [ braɪt red ] яскраво-червоний
black-and-white [ blæk ənd waɪt ] чорно-білий
black [ blæk ] чорний
blue [ bluː ] блакитний, синій
brown [ braʊn ] коричневий
gray (BrE: grey) [ ɡreɪ ] сірий
green [ ɡriːn ] зелений
navy [ ˈneɪvi ] темно-синій
orange [ ˈɒrɪndʒ ] оранжевий
pink [ pɪŋk ] рожевий
purple [ ˈpɜːpl̩ ] бузковий
red [ red ] червоний
violet [ ˈvaɪələt ] фіолетовий
white [ waɪt ] білий
yellow [ ˈjeləʊ ] жовтий
Accessories [ əkˈsesəriz ] Аксесуари
bag [ bæɡ ] сумка
handbag [ ˈhændbæɡ ] дамська сумочка
purse [ pɜːs ] гаманець
clutch [ klʌtʃ ] клатч
briefcase [ ˈbriːfkeɪs ] портфель
attache case [ əˈtæʃeɪ keɪs ] дипломат
wallet [ ˈwɒlɪt ] портмоне
pocketbook [ ˈpɒkɪtbʊk ] гаманець
billfold [ ˈbɪlfəʊld ] (невеликий) гаманець
purse [ pɜːs ] гаманець (для монет)
coin purse [ kɔɪn pɜːs ] гаманець (для монет)
make-up kit [ ˈmeɪkʌp kɪt ] косметичка
cosmetic case [ kɒzˈmetɪk keɪs ] косметичка
shaving kit [ ˈʃeɪvɪŋ kɪt ] набір для бриття
travel kit [ ˈtrævl̩ kɪt ] дорожній набір
travel bag [ ˈtrævl̩ bæɡ ] (дорожній) несессер
duffel bag [ ˈdʌfl̩ bæɡ ] мішок для речей
sports bag [ spɔːts bæɡ ] спортивна сумка
backpack [ ˈbækpæk ] рюкзак (туристичний)
rucksack [ ˈrʌksæk ] рюкзак (шкільний)
tote bag [ təʊt bæɡ ] велика сумка
hand luggage [ hænd ˈlʌɡɪdʒ ] ручна кладь
hand baggage [ hænd ˈbæɡɪdʒ ] ручна кладь
cabin bag [ ˈkæbɪn bæɡ ] ручна кладь
carry-on bag [ ˈkæri ɒn bæɡ ] ручна кладь, ручний багаж
flight bag [ flaɪt bæɡ ] сумка чи валіза для авіаподорожей
suitcase [ ˈsuːtkeɪs ] невелика валіза
garment bag [ ˈɡɑːmənt bæɡ ] складний саквояж
Pullman bag [ ˈpʊlmən bæɡ ] спальний мішок
trunk [ trʌŋk ] кофр
belt [ belt ] пояс, ремінь
suspenders [ səˈspendəz ] підтяжки
straps [ stræps ] накладки
umbrella [ ʌmˈbrelə ] парасоля
button [ ˈbʌtn̩ ] гудзик
zipper [ ˈzɪpə ] застібка-блискавка
buckle [ ˈbʌkl̩ ] пряжка
clasp [ klɑːsp ] пряжка
Velcro [ ˈvelkrəʊ ] застібка “липучка”
hat [ hæt ] шляпа, головний убір
fur hat [ fɜː hæt ] хутрова шапка
beret [ ˈbereɪ ] берет
cap [ kæp ] кепка
baseball cap [ ˈbeɪsbɔːl kæp ] бейсболка
hood [ hʊd ] капюшон
headband [ ˈhedbænd ] головна пов’язка
helmet [ ˈhelmɪt ] шолом
scarf [ skɑːf ] шарф
kerchief [ ˈkɜːtʃɪf ] косинка
silk scarf [ sɪlk skɑːf ] шовковий шарф
woolen scarf [ ˈwʊlən skɑːf ] шерстяний шарф
knitted scarf [ ˈnɪtɪd skɑːf ] в’язаний шарф
muffler [ ˈmʌflə ] кашне
shawl [ ʃɔːl ] платок, шаль
gloves [ ɡlʌvz ] перчатки
mittens [ ˈmɪtn̩z ] рукавиці
earmuffs [ ˈɪrˌməfs ] навушники для захисту від холоду чи шуму
handkerchief [ ˈhæŋkətʃɪf ] носовий платок, косинка
sunglasses [ ˈsʌnɡlæsɪz ] сонцезахисні окуляри
glasses [ ˈɡlɑːsɪz ] окуляри
contact lenses [ ˈkɒntækt ˈlenzɪz ] контактні лінзи
necktie [ ˈnektaɪ ] галстук
tie [ taɪ ] галстук
silk tie [ sɪlk taɪ ] шовковий галстук
bow tie [ baʊ taɪ ] галстук-метелик
Shoes [ ʃuːz ] Взуття
winter boots [ ˈwɪntə buːts ] зимові чоботи
ladies’ boots [ ˈleɪdɪz buːts ] жіночі чоботи
hiking boots [ ˈhaɪkɪŋ buːts ] трекінгові чоботи
rubber boots [ ˈrʌbə buːts ] резинові чоботи
walking shoes [ ˈwɔːkɪŋ ʃuːz ] взуття для ходьби (на низькому каблуку)
Oxfords [ ˈɑːksfərdz ] напівчоботи
loafers [ ˈləʊfəz ] легкі шкіряні туфлі
moccasin [ ˈmɒkəsɪn ] мокасини
pumps [ pʌmps ] туфли-лодочки (на високому каблуку)
evening shoes [ ˈiːvn̩ɪŋ ʃuːz ] вечірні туфлі
patent leather shoes [ ˈpeɪtnt ˈleðə ʃuːz ] лаковані туфлі
suede shoes [ sweɪd ʃuːz ] замшеві туфлі
high-heel shoes [ haɪ hiːl ʃuːz ] туфлі на високому каблуку
low-heel shoes [ ləʊ hiːl ʃuːz ] туфлі на низькому каблуку
flat-heel shoes [ flæt hiːl ʃuːz ] туфлі на суцільній підошві
sandals [ ˈsændl̩z ] сандалі, босоніжки
open-toe shoes [ ˈəʊpən təʊ ʃuːz ] туфлі з  відкритим носом
slippers [ ˈslɪpəz ] тапочки
mules [ mjuːlz ] шльопанці
rubber thongs [ ˈrʌbə θɒŋz ] резинові сланці
tennis shoes [ ˈtenɪs ʃuːz ] тенісні туфлі
running shoes [ ˈrʌnɪŋ ʃuːz ] кросівки
sneakers [ ˈsniːkəz ] кросівки
training shoes [ ˈtreɪnɪŋ ʃuːz ] кросівки
trainers [ ˈtreɪnəz ] кросівки
athletic shoes [ æθˈletɪk ʃuːz ] кросівки
sole [ səʊl ] підошва
insole [ ˈɪnsəʊl ] стелька
lining [ ˈlaɪnɪŋ ] підкладка
cushioning [ ˈkʊʃn̩ɪŋ ] м’яка стелька
heel [ hiːl ] каблук
tongue [ tʌŋ ] язичок (на обуви)
buckle [ ˈbʌkl̩ ] пряжка
shoe laces [ ʃuː ˈleɪsɪz ] шнурки
Jewelry [ ˈdʒuːəlri ] Ювелірні вироби
gold ring [ ɡəʊld rɪŋ ] золота обручка
diamond ring [ ˈdaɪəmənd rɪŋ ] обручка з діамантом
engagement ring [ ɪnˈɡeɪdʒmənt rɪŋ ] обручка, подарована в честь заручин
wedding ring [ ˈwedɪŋ rɪŋ ] обручка
necklace [ ˈnekləs ] намисто
bracelet [ ˈbreɪslɪt ] браслет
brooch [ brəʊtʃ ] брошка
earrings [ ˈɪərɪŋz ] сережки
chain [ tʃeɪn ] ланцюжок
pendant [ ˈpendənt ] підвіска
charms [ tʃɑːmz ] амулет
cuff links [ kʌf lɪŋks ] запонки
tie tack [ taɪ tæk ] зажим для галстука
tie pin [ taɪ pɪn ] булавка для галстука
watch [ wɒtʃ ] годинник
wristwatch [ ˈrɪstwɒtʃ ] наручний годинник
jewelry (BrE: jewellery) [ ˈdʒuːəlri ] дорогоцінності
precious stone [ ˈpreʃəs stəʊn ] дорогоцінний камінь
semiprecious stone [ ˌsemiˈpreʃəs stəʊn ] напівдорогоцінний камінь
jewel [ ˈdʒuːəl ] дорогоцінний камінь
gem [ dʒem ] дорогоцінний камінь
gemstone [ dʒem ] дорогоцінний камінь
diamond [ ˈdaɪəmənd ] діамант
ruby [ ˈruːbi ] рубін
sapphire [ ˈsæfaɪə ] сапфір
emerald [ ˈemərəld ] смарагд
alexandrite [ ˌæleɡˈzændraɪt ] олександрит
opal [ ˈəʊpl̩ ] опал
topaz [ ˈtəʊpæz ] топаз
pearl [ pɜːl ] перли
Articles of clothing [ ˈɑːtɪkl̩z əv ˈkləʊðɪŋ ] Предмети одягу
a piece of clothing [ ə piːs əv ˈkləʊðɪŋ ] предмет одягу
an article of clothing [ ən ˈɑːtɪkl̩ əv ˈkləʊðɪŋ ] предмет одягу
an item of clothing [ ən ˈaɪtəm əv ˈkləʊðɪŋ ] предмет одягу
several articles / items / pieces of clothing [ ˈsevrəl ˈɑːtɪkl̩z ] [ ˈaɪtəmz ] [ ˈpiːsɪz əv ˈkləʊðɪŋ ] різні предмети одягу
a set of clothes [ ə set əv kləʊðz ] комплект одягу
a change of clothes [ ə tʃeɪndʒ əv kləʊðz ] зміна білизни
a pair of trousers [ ə peər əv ˈtraʊzəz ] пара штанів
a pair of jeans [ ə peər əv dʒiːnz ] пара джинсів
a pair of pants [ ə peər əv pænts ] пара трусів
a pair of shorts [ ə peər əv ʃɔːts ] пара шорт
a pair of gloves [ ə peər əv ɡlʌvz ] пара рукавичок
a pair of mittens [ ə peər əv ˈmɪtn̩z ] пара рукавиць
a pair of socks [ ə peər əv ˈsɒks ] пара шкарпеток
a pair of shoes [ ə peər əv ʃuːz ] пара взуття
a pair of boots [ ə peər əv buːts ] пара черевик
a pair of slippers [ ə peər əv ˈslɪpəz ] пара тапок
Verbs [ vɜːbz ]
to wear [ tə weə ] носити
to put on [ tə ˈpʊt ɒn ] одягати
to take off [ tə teɪk ɒf ] знімати
to dress [ tə dres ] наряжатися
to undress [ tu ʌnˈdres ] роздягатися
to be dressed in a new suit [ tə bi drest ɪn ə njuː suːt ] бути одягнутим в новий костюм
to button [ tə ˈbʌtn̩ ] пришити гудзик
to unbutton [ tu ʌnˈbʌtn̩ ] розстібатися
to zip [ tə zɪp ] застібати (на блискавку)
to unzip [ tu ˌʌnˈzɪp ] розстібати
to tie [ tə taɪ ] зав’язувати
to untie [ tu ʌnˈtaɪ ] розв’язувати
to lace [ tə leɪs ] шнурувати
to unlace [ tu ʌnˈleɪs ] розшнуровувати
to buckle [ tə ˈbʌkl̩ ] застібати пряжку
to unbuckle [ tu ˌʌnˈbʌkl̩ ] розстібати