Англійські слова на тему “Зовнішність”

 

English Word
Transcription
Український переклад
arched [ ɑːtʃt ] дугою (брови)
attractive [ əˈtræktɪv ] привабливий
bald [ bɔːld ] лисий
bald patch [ bɔːld pætʃ ] лисина
beard [ bɪəd ] борода
beautiful, lovely, pretty [ ˈbjuːtəfl̩ ] [ ˈlʌvli ] [ ˈprɪti ] красивий (про жінку чи дитину)
beauty [ ˈbjuːti ] красотка
big / great toe [ bɪɡ ] [ ˈɡreɪt təʊ ] великий палець (на нозі)
breast [ brest ] груди
broad forehead [ brɔːd ˈfɒrɪd ] широкий лоб
brows [ braʊz ] брови
bushy [ ˈbʊʃi ] густі (брови)
chin [ tʃɪn ] підборіддя
close-set eyes [ ˈkləʊs set aɪz ] близько посажені очі
common [ ˈkɒmən ] звичайний
complexion [ kəmˈplekʃn̩ ] колір обличчя
cropped head [ krɒpt hed ] пострижена голова
curly hair [ ˈkɜːli heə ] кучеряве волосся
deep-set eyes [ diːp set aɪz ] глибоко посажені очі
dimples [ ˈdɪmpl̩z ] ямочки (на щоках)
dull glance [ dʌl ɡlɑːns ] тусклий погляд
ear [ ɪə ] вухо
elbow [ ˈelbəʊ ] лікоть
face [ feɪs ] обличчя
fair hair [ feə heə ] світле волосся
fat [ fæt ] товстий
figure [ ˈfɪɡə ] фігура
finger [ ˈfɪŋɡə ] палець (на руці)
first tooth [ ˈfɜːst tuːθ ] молочний зуб
flush [ flʌʃ ] румянець
foot [ fʊt ] ступня
fourth finger [ ˈfɔːθ ˈfɪŋɡə ] безімянний палець
fresh [ freʃ ] свіжий
glassy eyes [ ˈɡlɑːsi aɪz ] тусклі очі
good-looking, handsome [ ɡʊd ˈlʊkɪŋ ] [ ˈhænsəm ] красивий (про чоловіка)
hair-cut [ ˈheəkʌt ] стрижка
height [ haɪt ] зріст
hooked nose [ hʊkt nəʊz ] ніс крючком
imposing appearance [ ɪmˈpəʊzɪŋ əˈpɪərəns ] зовнішність, яка справляє враження
index finger, forefinger [ ˈɪndeks ˈfɪŋɡə ] [ ˈfɔːfɪŋɡə ] вказівний палець
intelligent expression [ ɪnˈtelɪdʒənt ɪkˈspreʃn̩ ] розумний погляд
knee [ niː ] коліно
lashes [ ˈlæʃɪz ] вії
leg [ leɡ ] нога
little finger [ ˈlɪtl̩ ˈfɪŋɡə ] мізинець (на руці)
little toe [ ˈlɪtl̩ təʊ ] мізинець (на нозі)
lobe [ ləʊb ] мочка
locks, curls [ lɒks ] [ kɜːlz ] кучері
lower lip [ ˈləʊə lɪp ] нижня губа
middle / second finger [ ˈmɪdl̩ ] [ ˈsekənd ˈfɪŋɡə ] середній палець
middle-sized [ ˈmɪdlˈsaɪzd ] середній
moustache [ məˈstɑːʃ ] вуса
mouth [ maʊθ ] рот
nail [ neɪl ] ніготь
neck [ nek ] шия
oval [ ˈəʊvl̩ ] овальний
pale [ peɪl ] блідий
palm (of the hand) [ pɑːm ] [ əv ðə hænd ] долоня
penciled [ ˈpensəld ] намальований
plain [ pleɪn ] простий
plump [ plʌmp ] пухлий
prominent ears [ ˈprɒmɪnənt ɪəz ] відтопирені вуха
ring finger [ rɪŋ ˈfɪŋɡə ] безіменний палець (на правій руці)
round [ ˈraʊnd ] круглий
shock of hair [ ʃɒk əv heə ] шапка волосся
short [ ʃɔːt ] низький
slim [ slɪm ] тонкий
snow-white teeth [ ˈsnəʊ waɪt tiːθ ] білосніжні зуби
sparse hair [ spɑːs heə ] рідке волосся
splendid hair [ ˈsplendɪd heə ] пишне волосся
square [ skweə ] квадратний
stomach, belly [ ˈstʌmək ] [ ˈbeli ] живіт
stooping [ ˈstuːpɪŋ ] зігнутий
stout [ staʊt ] повний
straight [ streɪt ] прямий
tall [ tɔːl ] високий
thin [ θɪn ] худий
thumb [ θʌm ] великий палець (на руці)
to arrange [ tu əˈreɪndʒ ] робити зачіску
to dye hair [ tə daɪ heə ] фарбувати волосся
to keep fit [ tə kiːp fɪt ] тримати форму
to paint / rouge cheeks [ tə peɪnt ] [ ruːʒ tʃiːks ] фарбувати щоки
to put on lipstick [ tə ˈpʊt ɒn ˈlɪpstɪk ] фарбувати губи
to use / wear make-up [ tə ˈjuːz ] [ weə ˈmeɪkʌp ] фарбуватись
toe [ təʊ ] палець (на нозі)
tongue [ tʌŋ ] язик
turned up [ tɜːnd ʌp ] курносий (нос)
ugly [ ˈʌɡli ] огидний
unpleasant look in one’s eyes [ ʌnˈpleznt lʊk ɪn wʌnz aɪz ] неприємний погляд
unprepossessing appearance [ ˌʌnpriːpəˈzesɪŋ əˈpɪərəns ] несимпатична зовнішність
upper lip [ ˈʌpə lɪp ] верхня губа
waist [ weɪst ] талія
wavy hair [ ˈweɪvi heə ] хвилясте волосся
weight [ weɪt ] вага
wrist [ rɪst ] зап’ястя

Відео для вивчення теми “Зовнішність англійською”