Англійські слова на тему “Здоров’я. Частини тіла”

Українське слово English word Транскрипція
частини тіла parts of the body
бедро thigh, hip [ θaɪ ] [ hɪp ]
великий палець thumb [ θʌm ]
брова eyebrow [ ˈaɪbraʊ ]
скроня temple [ ˈtempəl ]
волосся hair [ heə ]
око eye [ aɪ ]
голова head [ hed ]
горло throat [ θrəʊt ]
груди chest, breast, bosom, bust [ tʃest ] [ brest ] [ ˈbʊzəm ] [ bʌst ]
шлунок stomach [ ˈstʌmək ]
живіт belly, stomach [ ˈbeli ] [ ˈstʌmək ]
губа lip [ lɪp ]
зап’ястя wrist [ rɪst ]
зуб tooth [ tuːθ ]
шкіра skin [ skɪn ]
кістка bone [ bəʊn ]
кров blood [ blʌd ]
легеня lung [ lʌŋ ]
обличчя face [ feɪs ]
лоб forehead [ ˈfɒrɪd ]
лікоть elbow [ ˈelbəʊ ]
мозок brain [ breɪn ]
нога leg [ leɡ ]
ніготь (finger / toe)nail [ ˈfɪŋɡə / təʊ neɪl ]
ніс nose [ nəʊz ]
палець finger [ ˈfɪŋɡə ]
палець ноги toe [ təʊ ]
пах groin [ ɡrɔɪn ]
печінка liver [ ˈlɪvə ]
плече shoulder [ ˈʃəʊldə ]
підборіддя chin [ tʃɪn ]
хребет spine, backbone, spinal column [ spaɪn ] [ ˈbækbəʊn ] [ ˈspaɪnəl ˈkɒləm ]
нирка kidney [ ˈkɪdni ]
п’ята heel [ hiːl ]
вія eyelash [ ˈaɪlæʃ ]
рот mouth [ maʊθ ]
рука hand; arm [ hænd ] [ ɑːm ]
серце heart [ hɑːt ]
скелет skeleton [ ˈskelɪtən ]
спина back [ ˈbæk ]
стопа foot [ fʊt ]
талія waist [ weɪst ]
тіло body [ ˈbɒdi ]
вуса moustache [ məˈstɑːʃ ]
вухо ear [ ɪə ]
щелепа jaw(-bone) [ dʒɔː bəʊn ]
череп skull [ skʌl ]
шия neck [ nek ]
щока cheek [ tʃiːk ]
язик tongue [ tʌŋ ]
Хвороби, травми diseases / injuries
алергічна реакція allergic reaction [ əˈlɜːdʒɪk rɪˈækʃən ]
алергія allergy [ ˈælədʒi ]
амнезія; втрата пам’яті amnesia, memory loss [ æmˈniːziə ] [ ˈmeməri lɒs ]
ангіна quinsy, sore throat [ ˈkwɪnzi ] [ sɔː θrəʊt ]
апендицит appendicitis [ əˌpendəˈsaɪtɪs ]
артрит arthritis [ ɑːˈθraɪtɪs ]
астма asthma [ ˈæsmə ]
безсоння insomnia [ ɪnˈsɒmnɪə ]
безумство rabies [ ˈreɪbiːz ]
хвороба illness, sickness, disease [ ˈɪlnəs ] [ ˈsɪknəs ] [ dɪˈziːz ]
– заразна ~ contagious ~ [ kənˈteɪdʒəs ]
– виліковна ~ curable ~ [ ˈkjʊərəbəl ]
– невиліковна ~ incurable ~ [ ɪnˈkjʊərəbəl ]
– смертельна ~ fatal, deadly ~ [ ˈfeɪtəl ] [ ˈdedli ]
– хронічна ~ chronic ~ [ ˈkrɒnɪk ]
хвороба Альцгеймера Alzheimer’s disease [ æ̱lts’haɪməz dɪ’ziːz ]
хвороба серця heart disease [ hɑːt dɪˈziːz ]
хворе горло, біль в горлі a sore throat [ ə sɔː θrəʊt ]
біль в грудях chest pain [ tʃest peɪn ]
біль в животі stomachache [ stomachache ]
біль в спині backache [ ˈbækeɪk ]
біль у вусі earache [ ˈɪəreɪk ]
лікарняний (відпустка по хворобі) sick leave [ sɪk liːv ]
хворий ill, sick, diseased [ ɪl ] sɪk ] [ dɪˈziːzd ]
бородавка wart [ wɔːt ]
бронхіт bronchitis [ brɒŋˈkaɪtɪs ]
черевний тиф typhoid fever [ ˈtaɪfɔɪd ˈfiːvə ]
венерична інфекція STI (sexually transmitted infection) [ ˈsekʃʊəli trænzˈmɪtɪd ɪnˈfekʃən ]
вітряна віспа chicken pox, chickenpox [ ˈtʃɪkɪn pɒks ] [ ˈtʃɪkɪnpɒks ]
вірус virus [ ˈvaɪərəs ]
ВІЛ HIV (human immunodeficiency virus) [ ˌeɪtʃaɪˈviː ] [ ˈhjuːmən ɪˌmjuːnəʊdɪˈfɪʃnsi ˈvaɪərəs ]
запалення inflammation [ ˌɪnfləˈmeɪʃən ]
запалення легень pneumonia [ njuːˈməʊnɪə ]
запалення мигдалин, тонзиліт tonsillitis, inflammation of the tonsils [ ˌtɒnsɪˈlaɪtɪs ] [ ˌɪnfləˈmeɪʃən əv ðə ˈtɒnsɪlz ]
врослий ніготь на пальці ноги ingrown toenail [ ˈɪnɡrəʊɪŋ ˈtəʊneɪl ]
одужати to recover [ tə rɪˈkʌvə ]
викидень miscarriage [ ˌmɪsˈkærɪdʒ ]
високий кров’яний тиск high blood pressure, hypertension [ haɪ blʌd ˈpreʃə ] [ ˌhaɪpəˈtenʃən ]
гастрит gastritis [ ɡæˈstraɪtɪs ]
гемофілія haemophilia [ ˌhiːməˈfɪlɪə ]
геморой haemorrhoids, piles [ ˈhemərɔɪdz ] [ paɪlz ]
гепатит hepatitis [ ˌhepəˈtaɪtɪs ]
герпес herpes [ ˈhɜːpiːz ]
гіпотермія; переохолодження hypothermia, exposure to cold [ ˌhaɪpəˈθɜːmiə ] [ ɪkˈspəʊʒə tə kəʊld ]
глухий deaf [ def ]
головний біль headache [ ˈhedeɪk ]
запаморочення giddiness, dizziness, vertigo [ ˈɡɪdɪnəs ] [ ˈdɪzɪnəs ] [ ˈvɜːtɪɡəʊ ]
гірська хвороба mountain sickness, altitude sickness [ ˈmaʊntɪn ˈsɪknəs ] [ ˈæltɪtjuːd ˈsɪknəs ]
грибок fungus [ ˈfʌŋɡəs ]
грип flu, influenza [ fluː ] [ ˌɪnflʊˈenzə ]
грижа hernia, rupture [ ˈhɜːnɪə ] [ ˈrʌptʃə ]
депресія depression [ dɪˈpreʃən ]
діабет diabetes [ ˌdaɪəˈbiːtɪz ]
діагноз diagnosis [ ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs ]
діарея diarrhea, diarrhea [ ˌdaɪəˈrɪə ] [ ˌdaɪəˈrɪə ]
дизентерія dysentery [ ˈdɪsəntri ]
дислексія, неспроможність до читання dyslexia [ dɪsˈleksɪə ]
дифтерія diphtheria [ dɪfˈθɪərɪə ]
жовта лихоманка yellow fever [ ˌjeləu’fiːvə ]
жовтуха jaundice [ ˈdʒɔːndɪs ]
захворіти to fall ill (with), to be taken ill (with), to be down (with) [ tə fɔːl ɪl wɪð ] [ tə bi ˈteɪkən ɪl wɪð ] [ tə bi daʊn wɪð ]
заноза splinter [ ˈsplɪntə ]
запор constipation [ ˌkɒnstɪˈpeɪʃən ]
заразний infectious, contagious [ ɪnˈfekʃəs ] [ kənˈteɪdʒəs ]
печія heartburn [ ˈhɑːtbɜːn ]
інсульт stroke, apoplexy, cerebrovascular accident [ strəʊk ] [ ˈæpəpleksi ] [ ˌsɛrɪbrəʊˈvaskjʊləˈæksɪdənt ]
інфаркт infarction, heart attack [ ɪnˈfɑːkʃən ] [ hɑːt əˈtæk ]
інфекція infection [ ɪnˈfekʃən ]
кашель cough [ kɒf ]
кишечна палочка Escherichia coli [ ˌɛʃɨˈrɪkiə ˈkoʊlaɪ ]
коклюш whooping cough [ ˈhuːpɪŋ kɒf ]
кон’юнктивіт conjunctivitis [ kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs ]
кір measles [ ˈmiːzlz ]
кровотеча bleeding [ ˈbliːdɪŋ ]
кровотеча з носа nosebleed [ ˈnəʊzbliːd ]
лейкемія, лейкоз leukemia, leukosis [ luːˈkiːmiə ] [ˈljuːkəusɪs ]
малярія malaria [ məˈleərɪə ]
менінгіт meningitis [ ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs ]
мігрень migraine [ ˈmiːɡreɪn ]
мозоль callus, corn [ ˈkæləs ] [ kɔːn ]
мононуклеоз інфекційний glandular fever, kissing disease [ ˈɡlændjʊlə ˈfiːvə ] [ ˈkɪsɪŋ dɪˈziːz ]
нарив, абсцесс, гнійник abscess, boil [ ˈæbses ] [ bɔɪl ]
нежить (head) cold, cold in the head, running nose [ hed kəʊld ] kəʊld ɪn ðə hed ] [ ˈrʌnɪŋ nəʊz ]
нездужання ailment, malaise [ ˈeɪlmənt ] [ mæˈleɪz ]
порушення травлення indigestion [ ˌɪnd(a)ɪˈdʒestʃən ]
низький кров’яний тиск low blood pressure, hypotension [ ləʊ blʌd ˈpreʃə ] [ ˌhaɪpoˈtenʃən ]
зневоднення dehydration [ diːˈhaɪdreɪʃən ]
облисіння hair loss, alopecia, baldness [ heə lɒs ] [ˌæləu’piːʃə ] [ bɔːldnəs ]
обмороження frostbite [ ˈfrɒstbaɪt ]
запаморочення faint, fainting fit [ feɪnt ] [ ˈfeɪntɪŋ fɪt ]
ожиріння obesity [ əʊˈbiːsɪti ]
пухлина swelling, tumor [ ˈswelɪŋ ] [ ˈtuːmə ]
ускладнення хвороби complication of the disease [ ˌkɒmplɪˈkeɪʃən əv ðə dɪˈziːz ]
параліч paralysis [ pəˈræləsɪs ]
перелом fracture [ ˈfræktʃə ]
перитоніт peritonitis [ ˌperɪtəˈnaɪtɪs ]
харчове отруєння food poisoning [ fuːd ˈpɔɪzənɪŋ ]
пневмонія pneumonia [ njuːˈməʊnɪə ]
подагра gout [ ɡaʊt ]
поліомієліт polio [ ˈpəʊlɪəʊ ]
пронос diarrhea, diarrhoea [ ˌdaɪəˈrɪə ] [ ˌdaɪəˈrɪə ]
поріз cut [ kʌt ]
порізатись to cut oneself [ tə kʌt wʌnˈself ]
припадок fit, attack [ fɪt ] [ əˈtæk ]
– нервовий припадок fit / attack of nerves, nervous fit [ fɪt əˈtæk əv nɜːvz ] [ ˈnɜːvəs fɪt ]
застуда cold [ kəʊld ]
застудитись to catch / take (a) cold / chill [ tə kætʃ teɪk ə kəʊld tʃɪl ]
прищ spot, pimple [ spɒt ] [ ˈpɪmpl ]
рак cancer [ ˈkænsə ]
рак легень lung cancer [ lʌŋ ˈkænsə ]
розлад шлунку indigestion, stomach upset [ ˌɪndɪˈdʒestʃən ] [ ˈstʌmək ˌʌpˈset ]
розлад харчування eating disorder [ ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːdə ]
розтягнення зв’язок sprain [ spreɪn ]
ревматизм rheumatism [ ˈruːmətɪzəm ]
свинка mumps [ mʌmps ]
сінна лихоманка hay fever [ heɪ ˈfiːvə ]
сердечний приступ heart attack [ hɑːt əˈtæk ]
синець bruise [ bruːz ]
скарлатина scarlet fever [ ˈskɑːlət ˈfiːvə ]
склероз sclerosis [ skləˈrəʊsɪs ]
– розсіяний склероз multiple sclerosis (MS) [ ˈmʌltɪpəl skləˈrəʊsɪs ]
зламати ногу to break one’s leg [ tə breɪk wʌnz leɡ ]
зламаний broken (broken bone, broken arm, broken leg) [ ˈbrəʊkən ] [ˈbrəʊkən bəʊn ] [ ˈbrəʊkən ɑːm ] [ ˈbrəʊkən leɡ ]
сонячний опік sunburn [ ˈsʌnbɜːn ]
сонячний опік sunstroke [ ˈsʌnstrəʊk ]
струс мозку brain concussion [ breɪn kənˈkʌʃən ]
СНІД AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) [ eɪdz ] [ əˈkwaɪəd ɪˌmjuːnəʊdɪˈfɪʃnsi ˈsɪndrəʊm ]

старече недоумство

senile dementia [ ˈsiːnaɪl dɪˈmenʃə ]
стенокардія, грудна жаба angina [ æn’ʤaɪnə ]
правець tetanus [ ‘tetənəs ]
стрес stress [ stres ]
судорга, спазм cramp, convulsion, spasm [ kræmp ] [ kənˈvʌlʃən ] [ ˈspæzəm ]
висип rash, (skin) eruption [ ræʃ ] [ skɪn ɪˈrʌpʃən ]
тілесне пошкодження injury [ ˈɪndʒəri ]
температура temperature, fever [ ˈtemprətʃə ] [ ˈfiːvə ]
тепловий удар heat stroke [ hiːt strəʊk ]
тиф черевний typhoid fever [ ˈtaɪfɔɪd ˈfiːvə ]
токсоплазмоз  toxoplasmosis [ˌtɒksəʊplazˈməʊsɪs]
туберкульоз tuberculosis [ tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs ]
акне acne [ ˈækni ]
втома fatigue [ fəˈtiːɡ ]
холера cholera [ ˈkɒlərə ]
царапина scratch [ skrætʃ ]
короста scabies [ ˈskeɪbiːz ]
відчуття нудоти nausea [ ˈnɔːzɪə ] [ ˈnɔːsɪə ]
чума plague [ pleɪg ]
шизофренія schizophrenia [ ˌskɪtsəʊˈfriːnɪə ]
шишка (пухлина) swelling, bump [ ˈswelɪŋ ] [ bʌmp ]
шрам scar [ skɑː ]
екзема eczema [ ˈeksɪmə ]
енцефаліт  (tick-borne) encephalitis [ tɪk bɔːn ] [ ˌensefə’laɪtɪs ], [ˌenke- ], [ɪn-]
епідемія epidemic [ ˌepɪˈdemɪk ]
епілепсія epilepsy [ ˈepɪlepsi ]
язва ulcer [ ˈʌlsə ]
язва шлунка gastric ulcer, stomach ulcer [ ˈɡæstrɪk ˈʌlsə ] [ ˈstʌmək ˈʌlsə ]
симптоми / скарги / рекомендації symptoms / complaints / recommendations
вагітна pregnant [ ˈpreɡnənt ]
блідий pale, pallid [ peɪl ] [ ˈpælɪd ]
біль pain, ache [ peɪn ] [ eɪk ]
кидати / кидати палити to give up smoking, to stop / quit smoking [ tə ɡɪv ʌp ˈsməʊkɪŋ ] [ tə stɒp / kwɪt ˈsməʊkɪŋ ]
в хорошій формі fit, in good shape [ fɪt ] [ ɪn ɡʊd ʃeɪp ]
дихати to breathe [ tə briːð ]
заплакати to start / begin to cry, to start crying [ tə stɑːt / bɪˈɡɪn tə kraɪ ] [ tə stɑːt ˈkraɪɪŋ ]
здоровий healthy [ ˈhelθi ]
здоров’я health [ helθ ]
курити to smoke [ tə sməʊk ]
недієздатний (інвалід) disabled, handicapped [ dɪsˈeɪbəld ] [ ˈhændɪkæpt ]
відпочивати to (have a) rest [ tə həv ə rest ]
падати / втратити свідомість to faint, to swoon [ tə feɪnt ] [ tə swuːn ]
піт sweat, perspiration [ swet ] [ ˌpɜːspəˈreɪʃən ]
пульс pulse [ pʌls ]
реабілітація rehabilitation [ ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən ]
слабкий weak, feeble [ wiːk ] [ ˈfiːbəl ]
сліпий blind [ blaɪnd ]
радитись з лікарем to consult a doctor [ tə kənˈsʌlt ə ˈdɒktə ]
страждати to suffer (from) [ tə ˈsʌfə frɒm ]
у мене болить голова I have a headache [ ˈaɪ həv ə ˈhedeɪk ]
у меня болить горло I have a sore throat [ ˈaɪ həv ə sɔː θrəʊt ]
у меня болить зуб I have (a) toothache [ ˈaɪ həv ə ˈtuːθeɪk ]
померти to die [ tə daɪ ]
втішати to comfort, to console [ tə ˈkʌmfət ] [ tə kənˈsəʊl ]
почувати себе добре to feel well / good [ tə fiːl wel / ɡʊd ]
лікарські засоби medicines, etc.
бинт bandage [ ˈbændɪdʒ ]
знеболювальне painkiller [ ˈpeɪnkɪlə ]
шкідливий harmful, injurious (to health) [ ˈhɑːmfəl ] [ ɪnˈdʒʊərɪəs tə helθ ]
доза dose [ dəʊs ]
милиця crutch [ krʌtʃ ]
ліки medicine, drug [ ˈmedsən ] [ drʌɡ ]
ліки від кашлю cough medicine [ kɒf ˈmedsən ]
лікування (medical) treatment [ ˈmedɪkəl ˈtriːtmənt ]
машина швидкої допомоги ambulance [ ˈæmbjələns ]
операція operation, surgery [ ˌɒpəˈreɪʃən ] [ ˈsɜːdʒəri ]
окуляри glasses, spectacles [ ˈɡlɑːsɪz ] [ ˈspektəkəlz ]
отрута poison [ ˈpɔɪzən ]
пацієнт(ка) patient [ ˈpeɪʃnt ]
 пов’язка sling [ slɪŋ ]
пластир (sticking) plaster [ ˈstɪkɪŋ ˈplɑːstə ]
побічна дія side-effect [ saɪd ɪˈfekt ]
приймати ліки to take (some) medicine [ tə teɪk səm ˈmedsən ]
медицина medicine, medical science [ ˈmedsən ] [ ˈmedɪkəl ˈsaɪəns ]
медсестра nurse [ nɜːs ]
протизаплідна таблетка contraceptive pill [ ˌkɒntrəˈseptɪv pɪl ]
рентген X-ray [ ˈeks reɪ ]
рецепт (мед.) prescription [ prɪˈskrɪpʃən ]
снодійне sleeping tablet / pill [ ˈsliːpɪŋ ˈtæblɪt / pɪl ]
засіб remedy, cure [ ˈremədi ] [ kjʊə ]
таблетка tablet, pill [ ˈtæblɪt ] [ pɪl ]
термометр thermometer [ θəˈmɒmɪtə ]
шприц syringe [ sɪˈrɪndʒ ]
хірургія surgery [ ˈsɜːdʒəri ]