Англійські слова на тему “Здоровий спосіб життя”

Слово Транскрипция Переклад
Фитнес
running [ˈrʌnɪŋ] біг
jogging [ˈdʒɒɡɪŋ] повільний біг
power walking [paʊə ˈwɔːkɪŋ] спортивна ходьба
cardio exercises [ˈkɑːdiəʊ ˈeksəsaɪzɪz] кардіо вправи
skipping rope [ˈskɪpɪŋ ˈrəʊp] скакалка
strength training [streŋθ ˈtreɪnɪŋ] силове тренування
dumbbells [ˈdʌmbelz] гантелі
barbell [ˈbɑːbel] штанга
willpower [ˈwɪlpaʊə] сила волі
Здоров’я
healthy living [ˈhelθi ˈlɪvɪŋ] здоровий спосіб життя
active mode of life [ˈæktɪv məʊd əv laɪf] життя в русі
have little physical activity [həv ˈlɪtl̩ ˈfɪzɪkl̩ ækˈtɪvəti] мати маленьку фізичку активність
live a healthy life [ˈlaɪv ə ˈhelθi laɪf] вести здоровий спосіб життя
bad habits [ˌbæd ˈhæbɪts] шкідливі звички
improve health [ɪmˈpruːv helθ] покращувати здоров’я
do harm [du: hɑːm] шкодити
take care of your health [ˈteɪk keər əv jə helθ] берегти здоров’я
to be overweight [tu bi ˌəʊvəˈweɪt] мати зайву вагу
keep to a diet [kiːp tu ə ˈdaɪət] притримуватись дієти
lose weight [luːz weɪt] cкинути вагу, схуднути
put on weight [ˈpʊt ˈɒn weɪt] набрати вагу, поправитись
keeping fit [ˈkiːpɪŋ fɪt] підтримувати форму
Харчування
healthy food [ˈhelθi fuːd] здорова їжа
unhealthy food [ʌnˈhelθi fuːd] нездорова їжа
proper nutrition [ˈprɒpə njuːˈtrɪʃn̩] правильне харчування
vitamins [ˈvɪtəmɪnz] вітаміни
proteins [ˈprəʊtiːnz] білки
fats [fæts] жири
carbohydrates [ˌkɑːbəˈhaɪdreɪts] вуглеводи
the daily value [ðə ˈdeɪli ˈvæljuː] денна норма
metabolism [məˈtæbəˌlɪzəm] обмін речовин
body mass index [ˈbɒdi ˌmæs ˈɪndeks] індекс масси тіла
water intake [ˈwɔ:tə ˈɪnteɪk] вживання води
dehydrated [ˌdiːˈhaɪdreɪtɪd] зневоднення
veganism [ˈviːgənɪz(ə)m] вегетаріанство
organic food [ɔːˈɡænɪk fuːd] їжа органічного походження

Твір англійською на тему “Здоровий спосіб життя”

Today healthy lifestyle is becoming more and more popular both with the old and the young. People have become more health-conscious. They say that the greatest wealth is health. And it’s so true. The healthier we are, the better we feel. The better we feel, the longer we live.

A healthy diet is an essential part of staying healthy. We know that we should not stuff ourselves with fast food, sweets, sausages, pastry and fat food. Due to medical research, this type of food shortens our life, it leads to obesity, heart and blood vessels diseases, diabetes, gastric problems and lots of other serious ailments. To prevent all these problems we should enjoy well-balanced home-made meals with a lot of organic fruits, vegetables, dairy products, grains and seafood. We are what we eat.

Keeping fit and going in for sports is also important for our health. Lack of exercise in our life is a serious problem. In big cities people spend hours sitting in front of computers, TV-sets and other gadgets. We walk less because we mainly use cars and public transport. We certainly don’t have to be professional sportsmen, but we should visit fitness clubs, go jogging, walk much, swim, go cycling or roller-skating or just dance. Doctors say that regular moderate physical activity is necessary for our body because it protects us from strokes and heart diseases, flue and obesity.

We must understand the harm of bad habits for our health. Smoking, drinking or taking drugs mean serious illnesses and even death from lung cancer or liver diseases, for instance. Cigarettes kill about 3 million heavy-smokers every year. Drug addicts die very young. So I think there is no place for bad habits in a healthy way of life.

Taking a proper rest and getting enough sleep, from 8 to 10 hours daily, are also great healthy habits. Sleep is the food for our brain and the rest for our muscles. Moreover we should avoid getting nervous or worried for no reason.

Healthy way of life concerns our body, mind and soul. Healthy people live longer, they are more successful and they enjoy their life. I believe that it’s not difficult at all to follow these simple rules, and they are worth it.

Переклад

Сьогодні здоровий спосіб життя стає все більш популярним серед молодих і літніх. Люди стали більш уважними до свого здоров’я. Кажуть, що здоров’я – це найбільше багатство. І це чиста правда. Чим здоровіше наш організм, тим краще ми себе почуваємо. Чим краще ми себе почуваємо, тим довше ми живемо.

Здорова дієта – важлива частина здорового життя. Ми знаємо, що ми не повинні заповнювати свій організм їжею фаст-фуд, солодощами, ковбасними і борошняними виробами, жирними продуктами. Згідно з медичними дослідженнями, така їжа скорочує життя, веде до ожиріння, захворювань серця і кровоносних судин, діабету, шлунковим проблем і багатьом іншим серйозним недугам. Для того, щоб запобігти цим проблеми, нам слід насолоджуватися збалансованої домашньою їжею, багатою органічними фруктами, овочами, молочними продуктами, злаками і морепродуктами. Ми є те, що ми їмо.

Залишатися підтягнутим і займатися спортом – це теж важливий момент для нашого здоров’я. Недолік руху в нашому житті є серйозною проблемою. У великих містах люди годинами сидять перед комп’ютером, телевізором та іншими гаджетами. Ми менше ходимо пішки, оскільки користуємося, головним чином, автомобілями і громадським транспортом. Зрозуміло, ми не зобов’язані ставати професійними спортсменами, але нам потрібно відвідувати фітнес-клуби, займатися бігом, багато ходити, плавати, кататися на велосипеді або роликах або просто танцювати. Лікарі стверджують, що регулярне помірне фізичне активність необхідна для нашого тіла, так як вона захищає нас від серцевих захворювань і нападів, грипу та ожиріння.

Ми зобов’язані розуміти згубний вплив шкідливих звичок на наше здоров’я. Куріння, алкоголізм і наркоманія означають серйозні захворювання і навіть смерть від раку легенів або захворювань печінки, наприклад. Сигарети вбивають близько 3 мільйонів курців щорічно. Наркомани помирають дуже молодими. Тому, я вважаю, що в здоровому способі життя немає місця для шкідливих звичок.

До здорових звичок також відносяться хороший відпочинок і достатній сон, від 8 до 10 годин щодня. Сон – це їжа для нашого мозку і відпочинок для наших м’язів. Більш того, нам слід уникати нервувати або турбуватися без особливого приводу.

Здоровий спосіб життя зачіпає наше тіло, розум і душу. Здорові люди живуть довше, вони більш успішні і отримують задоволення від життя. Думаю, що слідувати цим простим правилам зовсім нескладно, і вони варті того.