Англійські слова на тему “Анатомія. Частини тіла”

English Word Transcription Українська назва
anatomy [ əˈnætəmi ] анатомія
abdomen [ ˈæbdəmən ] живіт
accouchement [ əˈkuːʃmɒŋ ] пологи
ankle [ ˈæŋkl̩ ] щиколотка, кісточка
anus [ ˈeɪnəs ] задній прохід
appendix [ əˈpendɪks ] апендикс
arm [ ɑːm ] рука
armpit [ ˈɑːmpɪt ] пахва
artery [ ˈɑːtəri ] артерія
backbone [ ˈbækbəʊn ] хребет
bald head [ bɔːld hed ] лисина
beard [ bɪəd ] борода
biceps [ ˈbaɪseps ] біцепс
birth [ bɜːθ ] народження
blood [ blʌd ] кров
blood circulation [ blʌd ˌsɜːkjʊˈleɪʃn̩ ] кровообіг
blood group [ blʌd ɡruːp ] група крові
blood vessel [ blʌd ˈvesəl ] кровоносна судина
body [ ˈbɒdi ] тіло
bone [ bəʊn ] кістка
bowels [ ˈbaʊəlz ] кишечник
brain [ breɪn ] мозок
breast [ brest ] груди (жіночі)
breath [ breθ ] дихання
bronchus [ ˈbrɒŋkəs ] бронхи
build [ bɪld ] тілобудова
bust [ bʌst ] бюст
buttocks [ bʌtəks ] сідниця
calf [ kɑːf ] ікра ноги
canine [ ˈkeɪnaɪn ] клик
capillary [ kəˈpɪləri ] капіляр
cerebrum [ səˈriːbrəm ] головной мозок
cheek [ tʃiːk ] щока
cheekbone [ ˈtʃiːkbəʊn ] скула
chest [ ʧest ] грудна клітка
chin [ tʃɪn ] підборіддя
clavicle [ ˈkl̩ævɪkl ] ключиця
corpse [ kɔːps ] труп
digestion [ dɪˈdʒestʃən ] травлення
dimple [ ˈdɪmpl̩ ] ямка на щоці
ear [ ɪə ] вухо
elbow [ ˈelbəʊ ] лікоть
enamel [ ɪˈnæml̩ ] емаль (зубна)
entrails [ ˈentreɪlz ] кишки, нутрощі
eyebrow [ ˈaɪbraʊ ] брова
eyelash [ ˈaɪlæʃ ] вія
eyelid [ ˈaɪlɪd ] повіка
finger

face

[ ˈfɪŋɡə ]

[feɪs] 

палець на руці

обличчя

fist [ fɪst ] кулак
flat-foot [ ˈflætfʊt ] плоскостопість
foot (feet) [ fʊt fiːt ] нога, ступня (ноги, ступні)
forearm [ ˌfɔːˈrɑːm ] передпліччя
forefinger [ ˈfɔːfɪŋɡə ] вказівний палець
forehead [ ˈfɒrɪd ] лоб
fourth finger [ ˈfɔːθ ˈfɪŋɡə ] безіменний палець
freckle [ ˈfrekl̩ ] веснянка
fringe [ frɪndʒ ] чолка
gland [ ɡlænd ] лімфатичний вузол
groin [ [ ɡrɔɪn ] пах
gum [ ɡʌm ] десна
haemoglobin [ ˌhiːməˈɡləʊbɪn ] гемоглобін
haemorrhage [ ‘hemərɪʤ ] кровотеча
hair [ heə ] волосся
hand [ hænd ] кисть
head [ hed ] голова
health [ helθ ] здоров’я
heart [ hɑːt ] серце
heel [ hiːl ] п’ята
immunity [ ɪˈmjuːnɪti ] імунітет
intestine [ ɪnˈtestɪn ] кишечник
jaw [ dʒɔː ] щелепа
kidney [ ˈkɪdni ] нирка
knee [ niː ] коліно
larynx [ ˈlærɪŋks ] гортань
leg [ leɡ ] нога
lip [ lɪp ] губа
liver [ ˈlɪvə ] печінка
little toe [ ˈlɪtl̩ təʊ ] мізинець ноги
little finger [ ˈlɪtl̩ ˈfɪŋɡə ] мізинець руки
lung [ lʌŋ ] легеня
middle finger [ ˈmɪdl̩ ˈfɪŋɡə ] середній палець
milk-tooth [ ˈmɪlk tuːθ ] молочний зуб
molar [ ˈməʊlə ] корінний зуб
mole [ məʊl ] родимка
moustache [ məˈstɑːʃ ] вуса
mouth [ maʊθ ] рот
muscle [ ˈmʌsl̩ ] м’яз
muscles [ ˈmʌsl̩z ] мускулатура
nail [ neɪl ] ніготь
nape [ neɪp ] потилиця
navel [ ˈneɪvl̩ ] пупок
neck [ nek ] шия
nerve [ nɜːv ] нерв
nose [ nəʊz ] ніс
nostril [ ˈnɒstrəl ] ніздря
oesophagus [ iːˈsɒfəɡəs ] стравохід
ovule [ ˈovjuːl ] яйцеклітина
palm [ pɑːm ] долоня
pelvis [ ˈpelvɪs ] таз
puberty [ ˈpjuːbəti ] статева зрілість
pulse [ pʌls ] пульс
pupil [ ˈpjuːpl̩ ] зрачок
rhesus [ ˈriːsəs ] резус
rib [ rɪb ] ребро
ring-finger [ ˈrɪŋ fɪŋɡə ] безіменний палець лівої руки
saliva [ səˈlaɪvə ] слина
salivation [ ˈsælɪveɪʃn̩ ] слиновиділення
scapula [ ˈskæpjʊlə ] лопатка
sex [ seks ] стать
shoulder [ ˈʃəʊldə ] плече
skeleton [ ˈskelɪtn̩ ] скелет
skin [ skɪn ] шкіра
skull [ skʌl ] череп
spine [ spaɪn ] хребетний стовп
stomach [ ˈstʌmək ] шлунок
stubble [ ˈstʌbl̩ ] щетина
temple [ ˈtempl̩ ] скроня
thigh, hip [ θaɪ ] бедро
thorax [ ˈθɔːræks ] грудна клітка
throat [ θrəʊt ] горло
thumb [ θʌm ] великий палець руки
toe [ təʊ ] палець ноги
tongue [ tʌŋ ] язик
tonsil [ ˈtɒnsɪl ] мигдалина
tooth (teeth) [ tuːθ ] [ tiːθ ] зуб (зуби)
urinary bladder [ ˈjʊərɪnri ˈblædə ] сечовий міхур
urine [ ˈjʊərɪn ] сеча
vein [ veɪn ] вена
vertebra [ ˈvɜːtɪbrə ] хребець
wart

waist

[ wɔːt ]

 [weɪst]

бородавка

талія