Англійські слова на тему “Автомобіль”

English term
Transcription
Українська назва
absorber, bumper [ əbˈzɔːbə ] [ ˈbʌmpə ] бампер
accelerator [ əkˈseləreɪtə ] акселератор
accumulator, battery [ əˈkjuːmjəleɪtə ] [ ˈbætri ] акумулятор
armrest [ ˈɑːmrest ] підлокітник
back door [ bæk ˈdɔ: ] задні двері
bonnet (BrE), hood (AmE) [ ˈbɒnɪt ] [ hʊd ] капот
boot [ buːt ] багажник
brake [ breɪk ] гальма
brake fluid [ breɪk ˈfluːɪd ] гальмівна рідина
brake light [ breɪk laɪt ] стоп-сигнал
bulbs [ bʌlbz ] лампи
bumper [ ˈbʌmpə ] бампер
cab [ kæb ] кабіна
car, automobile [ kɑː ] [ ˈɔːtəməʊˌbiːl ] машина, автомобіль
car alarm [ kɑːr əˈlɑːm ] автосигналізація
carburettor [ ˌkɑːbəˈretə ] карбюратор
chassis [ ˈʃæsi ] шасі
clutch [ klʌtʃ ] зчеплення
cooling system [ ˈkuːlɪŋ ˈsɪstəm ] система охолождення
crankshaft [ ˈkrænkʃɑːft ] колінчастий вал
cylinder [ ˈsɪlɪndə ] циліндр
dashboard [ ˈdæʃbɔːd ] приладова панель
diesel [ ˈdiːzl̩ ] дизельне паливо
driver’s license [ ˈdraɪvərz ˈlaɪsns ] водійське посвідчення
electrical system [ ɪˈlektrɪkl ˈsɪstəm ] електрообладнання
engine [ ˈendʒɪn ] двигун
exhaust (pipe) [ ɪɡˈzɔːst paɪp ] вихлопна труба
fan belt [ fæn belt ] ремінь охлаждення
fender, wing [ ˈfendə ] [ wɪŋ ] крило автомобіля
filling station [ ˈfɪlɪŋ ˈsteɪʃn̩ ] азс
fog lights [ fɒɡ laɪts ] протитуманні фари
front door [ frʌnt dɔː ] передні двері
fuel gauge [ ˈfjuːəl ɡeɪdʒ ] покажчик рівня палива
garage [ ˈɡærɑːʒ ] гараж
gear [ ɡɪə ] передача
gear-change shift lever [ ɡɪə tʃeɪndʒ ʃɪft ˈliːvə ] важіль перемикання передач
handbrake [ ˈhændbreɪk ] ручні гальма
hatchback [ ˈhætʃbæk ] хетчбек
headlights [ ˈhedlaɪts ] фари
headrest [ ˈhedrest ] підголовник
highway [ ˈhaɪweɪ ] автострада
hood (AmE), bonnet (BrE) [ hʊd ] [ ˈbɒnɪt ] капот
horn [ hɔːn ] сигнал
hubcap [ ˈhʌbkæp ] Ковпак (колеса)
ignition [ ɪɡˈnɪʃən ] запалювання
jack [ dʒæk ] домкрат
license plate [ ˈlaɪsns pleɪt ] номерний знак
lorry, truck [ ˈlɒri ] [ trʌk ] грузовик
number plate [ ˈnʌmbə pleɪt ] номерний знак
oil [ ɔɪl ] масло
oil pump [ ɔɪl pʌmp ] масляний насос
parking light [ ˈpɑːkɪŋ laɪt ] габаритні вогні
pedal [ ˈpedl̩ ] педаль
petrol [ ˈpetrəl ] бензин
pump [ pʌmp ] насос
radiator [ ˈreɪdɪeɪtə ] радіатор
rearview mirror [ ˈrɪrvjuː ˈmɪrə ] зеркало заднього вида
road [ rəʊd ] дорога
screwdriver [ ˈskruːdraɪvə ] викрутка
seatbelt [ ˈsiːtˌbelt ] ремінь безпеки
sedan [ sɪˈdæn ] седан
service station [ ˈsɜːvɪs ˈsteɪʃn̩ ] станція техобслуговування
signal [ ˈsɪɡnəl ] покажчик повороту
spanner [ ˈspænə ] гайковий ключ
spare parts [ speə pɑːts ] запчастини
spark plug [ spɑːk plʌɡ ] свічка
speedometer [ spiːˈdɒmɪtə ] спідометр
spring [ sprɪŋ ] ресора
starter [ ˈstɑːtə ] стартер
steering wheel [ ˈstɪərɪŋ wiːl ] рульове колесо
suspension [ səˈspenʃn̩ ] підвіска
tail-light [ ˈteɪl laɪt ] задній ліхтар
tank [ tæŋk ] бензобак
temperature gauge [ ˈtemprətʃə ɡeɪdʒ ] датчик температури
tyre (BrE), tire (AmE) [ ˈtaɪə ] [ ˈtaɪər ] шина
tool [ tuːl ] інструмент
trailer [ ˈtreɪlə ] прицеп
transmission, gear box [ trænzˈmɪʃn̩ ] [ ɡɪə bɒks ] коробка передач
trunk [ trʌŋk ] багажник
van [ væn ] автофургон
wheel [ wiːl ] колесо
window roller [ ˈwɪndəʊ ˈrəʊlə ] підйомник скла
windscreen, windshield [ wɪndskriːn ] [ ˈwɪndʃiːld ] вітрове скло
windscreen wiper [ ˈwɪndskriːn ˈwaɪpə ] двірники