Знаки Зодіаку англійською мовою (Zodiac signs)

12 signs of the zodiac (12 знаків зодіаку англійською)

Перш ніж перейти до перерахування знаків зодіаку, яких всього 12, розглянемо лексику (слова і вирази), що зустрічається при вивченні даної теми.

Star [stɑː] зірка

planet [ˈplænɪt] планета

constellation [kɔnstəˈleɪʃn] сузір’я

stellar [ˈstelə] зірковий

astrology [əsˈtrɔləʤɪ] астрологія

zodiac sign [sainz ɔv ‘zəudiæk] знак зодіаку

horoscope [‘hɔrəskəup] гороскоп

«What’s your Zodiac sign?”/Хто ти по знаку зодіаку?

My Zodiac sign is…/Мій знак зодіаку …

Носії англійської мови, говорячи про знаки зодіаку, як правило, використовують їх латинські назви, хоча є і англійські еквіваленти.

 • The Ram ( лат. Aries) [eəriːz]  – Овен

21 March – 20 April

 • The Bull (лат. Taurus) [tɔːrəs] – Тілець

21 April – 21 May

 • The Twins  (лат. Gemini)  [dʒemɪnaɪ]  – Близнюки

22 May – 21 June

 • The Crab  (лат. Cancer) [kænsə]  – Рак

22 June – 22 July

 • The Lion  (лат. Leo) [liːəʊ]  – Лев

23 July – 21 August

 • The Maiden (лат. Virgo)  [vɜːɡəʊ]  – Діва

22 August – 23 September

 • The Scales (лат. Libra) [liːbrə]  – Ваги

24 September – 23 October

 • The Scorpion  (лат. Scorpio) [skɔːpɪəʊ] – Скорпіон

24 October – 22 November

 • The  Archer (лат. Sagittarius) [ˌsædʒɪteərɪəs]  – Стрілець

23 November – 22 December

 • “Goat-Horned” (лат. Capricorn) [kæprɪkɔːn]  – Козеріг

23 December – 20 January

 • The Water-Bearer (лат. Aquarius) [əkweəriəs]  – Водолій

21 January – 19 February

 • The Fishes  (лат. Pisces) [paɪsiːz] – Риби

20 February – 20 March

 

Опис знаків зодіаку (Descriptions of the Zodiac Signs)

Дізнайтесь яка Ви людина на думку зірок:

Aries are purposeful and rude. You like jokes, parties and loud music. You are good at sport and do not ask for advice. Sometimes you are a bit selfish.

Овен – цілеспрямована і груба натура. Ви любите жарти, вечірки і гучну музику. Ви хороші спортсмени і не потребуєте порад. Іноді трохи егоїстичні.

People born under the Taurus sign are powerful and reliable. They work hard, very practical and helpful. They do not like changes, but not delicious food!

Люди, народжені під знаком Тільця, впливові і надійні. Вони наполегливо працюють, дуже практичні і завжди готові прийти на допомогу. Вони не люблять змін, зате люблять смачно поїсти!

The Gemini-born love to talk. They love surprises. They like chatting with your friends, while doing a lot of things at once.

Близнюки люблять поговорити. Вони люблять сюрпризи. Їм подобається базікати з друзями, при цьому одночасно роблячи ще багато справ.

Cancers are emotional and loving, intuitive and imaginative, shrewd and cautious. But sometimes they are changeable and moody, overemotional and touchy, clinging and unable to let go.

Раки емоційні і люблячі, з хорошою інтуїцією і розвиненою уявою, проникливі і розсудливі. Але іноді бувають мінливі й примхливі, надмірно емоційні і чутливі, нездатні відпустити щось.

Leos are vain and ambitious. They are inborn leaders, who want to be rich and important one day. Leos are dramatic and dominant. They are generous and warmhearted, faithful and loving. Sometimes they are bossy and interfering.

Леви пихаті і амбітні. Вони природжені лідери, які хочуть одного разу стати багатими і впливовими. Леви драматичні і домінуючі. Вони великодушні і добросерді, віддані і люблячі. Іноді люблять покомандувати і втрутитися в чужі справи.

Virgo – intelligence and concealment – these are two your main personal qualities. Virgos are good investigators and researchers. They always work hard and choose friends carefully, because they must be perfect!

Діви – розум і скритність – дві ваші головні риси характеру. Діви хороші випробувачі і дослідники. Ви завжди наполегливо працюєте і ретельно вибирає друзів, тому що вони повинні бути ідеальними!

A Libra‘s a good listener. They are affectionate and appreciate freedom. People like you because you always say nice things and hate fights. You want everyone to be happy. You’re a bit lazy.

Ваги хороші слухачі. Вони дуже волелюбні, але цінують свободу. Ви подобаєтеся людям, тому що ви завжди говорите приємні речі, так як ненавидите сварки. Вам хочеться, щоб всі були щасливими. Ви трохи ліниві.

Scorpio is determinate and obstinate. They are very strong persons and always get what you want. They are very good friends. Scorpios are believed to be ruled by their desires.

Скорпіони рішучі й уперті. Вони дуже сильні і завжди домагаються, чого хочуть. Вони дуже хороші друзі. Вважається, що Скорпіонами рухають їх бажання.

Sagittarius is curious and energetic. It is a leader but a kind leader. They are friendly and spend money like water. They always tell the truth? Even if this can hurt their friend’s feelings.

Стрілець допитливий і енергійний. Стрільці  – лідери по натурі, але лідери добрі. Вони доброзичливі, але гроші у них йдуть як вода. Вони завжди говорять правду, навіть якщо це може поранити почуття їхніх друзів.

Capricorn likes to do things slowly and thoroughly. They are hardworking and cool-headed. Capricorn is quiet and serious and also works hard. Their friends like them because they never do stupid things.

Козеріг любить все виконувати повільно і ретельно. Козероги працелюбні і холоднокровні. Козеріг спокійний і серйозний, а так само наполегливо працює. Друзі їх люблять, тому що вони не роблять дурниць.

Aquarius-born are shy and quiet but highly intellectual people. They are dreamy and modest. They like freedom, have original ideas, some of which are crazy!

Народжені під знаком Водолія, сором’язливі і спокійні, але надзвичайно розумні люди. Вони дуже мрійливі і скромні. Вони люблять свободу. У них оригінальні ідеї, деякі з яких божевільні!

Pisces are faithful and caring. They are charming and have good sense of humor. They are friendly and kind and good at art and they love music. They often lose things and forget about time.

Риби вірні і дбайливі. Вони дуже привабливі і володіють прекрасним почуттям гумору. Вони дуже доброзичливі і ласкаві і добре розбираються в мистецтві і люблять музику. Вони часто щось втрачають і забувають про час.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *